ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
COVID-19'un spontan pnömotoraks ile birlikteliğinin prognoza etkisi
Mustafa Akyil1, Serkan Bayram1, Pelin Erdizci1, Fatma Tokgoz Akyil2, Ayse Ulusoy1, Serdar Evman1, Levent Alpay1, Volkan Baysungur1
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Süreyyapaşa Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pulmonology, University of Health Sciences, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23439
Amaç: Bu çalışmada primer spontan pnömotoraks tanısı ile hastaneye yatırılan hastalarda yeni koronavirüs hastalığı 2019"un (COVID-19) prevalansı araştırıldı ve klinik seyir, tedavi ve prognoz üzerindeki muhtemel etkileri incelendi.

Çalışma planı: Nisan 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında altta yatan akciğer hastalığı olmayan ve ilk atak spontan pnömotoraks tanısı konan toplam 86 hasta (78 erkek, 8 kadın; ort. yaş: 27±5 yıl; dağılım, 16-40 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tanı sırasında tüm hastalar nazofarengeal sürüntülerinin polimeraz zincir reaksiyon testi ile COVID-19 açısından tarandı. Test sonuçlarına göre hastalar COVID-19(+) ve COVID-19(?) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hava sızıntı süresi, hastanede yatış, nüks oranları ve tedavi yöntemleri ve mortalite oranları iki grup arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Pnömotoraks tanısını takiben, 18 (%21) hastaya COVID-19 tanısı kondu. COVID-19(+) hastalarda ortalama hava kaçağı ve akciğer ekspansiyon süresi anlamlı düzeyde daha uzun idi (her ikisi için de p<0.0001). Bu hastalarda hastanede kalış süresi de anlamlı düzeyde uzundu (p<0.0001). Medyan altı aylık takip süresince, mortalite gözlenmedi ve nüks oranı iki grup arasında benzerdi (p=0.998).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız COVID-19"un, spontan pnömotorakslı hastalarda iyileşme süresini olumsuz etkilediğini göstermektedir.

Keywords : COVID-19, polimeraz zincir reaksiyonu, spontan pnömotoraks
Viewed : 1484
Downloaded : 569