ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Malign lenf nodlarını öngören değerli bir endobronşiyal ultrason skorlama sistemi
Nurcan Guler1, Kemal Can Tertemiz1, Duygu Gurel2
1Department of Respiratory Diseases, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Izmir, Türkiye
2Department of Pathology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Izmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23568
Amaç: Bu çalışmada endobronşiyal ultrason ile malignitenin öngörülmesinde sonografik lenf nodu kriterleri belirlendi.

Çalışma planı: Mayıs 2016-Temmuz 2020 tarihleri arasında 967 hastanın (666 erkek, 301 kadın; ort. yaş: 62.1±11.9 yıl; dağılım 21-90 yıl) toplam 1987 lenf nodu retrospektif olarak incelendi. Lenf nodlarının endobronşiyal ultrason görüntüleri şu kriterlere göre değerlendirildi: boyut (>1 cm kısa eksen), şekil (yuvarlak veya oval), kenar (belirgin veya belirsiz), pıhtılaşma nekroz işareti (var veya yok), merkezi hiler yapı (var veya yok) ve ekojenite (homojen veya heterojen). Maligniteyi öngörmek için bir skorlama sistemi geliştirildi.

Bulgular: Lenf nodlarının toplam 765'i (%38.5) malign idi. Tek değişkenli analizde >1 cm boyut, yuvarlak şekil, belirgin kenar, merkezi hiler yapı yokluğu, pıhtılaşma nekroz işareti varlığı ve heterojenite malign lenf nodlarının anlamlı öngördürücüleri idi (tümü için p<0.001). Çok değişkenli analizde, başlıca bağımsız öngördürücüler heterojenite ve pıhtılaşma nekroz işareti varlığı idi (sırasıyla olasılık oranı=5.9, %95 güven aralığı: 4.2-8.2 ve olasılık oranı=3.1, %95 güven aralığı: 2.2-4.5). ?4 endobronşiyal ultrason skorunun eşik değeri, %84.7 duyarlılık ve %84.5 özgüllük ile malignite riskini 30 kat artırdı.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız altı kriterden oluşan endobronşiyal ultrason skorlama sisteminin malign lenf nodlarını öngörmede yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords : Endobronşiyal ultrason, lenf nodu, malignite, skor
Viewed : 1581
Downloaded : 667