ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
En-blok anatomik akciğer ve göğüs duvarı rezeksiyonu için minimal invaziv yaklaşımlar
Hüseyin Melek1, Berker Özkan2, Hasan Volkan Kara3, Tolga Evrim Sevinç1, Erkan Kaba2, Akif Turna3, Alper Toker2, Cengiz Gebitekin1
1Department of Thoracic Surgery, Bursa Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
3Department of Thoracic Surgery, Istanbul University-Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23850
Amaç: Bu çalışmada minimal invaziv cerrahi ile en-blok anatomik akciğer ve göğüs duvarı rezeksiyonunun uygulanabilirliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2013 - Aralık 2021 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle minimal invaziv cerrahi ile anatomik akciğer ve göğüs duvarı rezeksiyonu yapılan toplam 22 hasta (18 erkek, 4 kadın; ort. yaş: 63±6.9 yıl; dağılım, 48-78 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik, klinik, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası verileri, nüks, metastaz, mortalite ve genel sağkalım oranları kaydedildi.

Bulgular: Cerrahi teknik olarak iki hastada robot yardımlı toraks cerrahisi, 18 hastada multi-portal video yardımlı torakoskopik cerrahi ve iki hastada uniportal video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulandı. On yedi (%77.3) hastaya üst lobektomi, üç (%13.6) hastaya alt lobektomi ve iki (%9.1) hastaya üst lob segmentektomi yapıldı. Göğüs duvarı rezeksiyonu için beş farklı teknik kullanıldı. Dokuz (%40.9) hastaya bir, sekiz (%36.4) hastaya iki, dört (%18.2) hastaya üç ve bir (%4.5) hastaya dört kosta rezeksiyonu uygulandı. Yalnızca bir hastada göğüs duvarı rekonstrüksiyonu gerekti. Ortalama ameliyat süresi 114±36.8 dk. idi. Tüm hastalarda komplet rezeksiyon sağlandı. Hastaların yedisinde (%31.8) mortalite olmaksızın komplikasyon gelişti. Ortalama takip süresi 24.4±17.9 ay idi. Beş yıllık genel sağkalım oranı %55.3 idi.

Sonuç: Minimal invaziv cerrahi ile segmentektomi/lobektomi ve göğüs duvarı rezeksiyonu küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında güvenli ve uygulanabilirdir. Ayrıca göğüs duvarı rezeksiyonu yapılacak bölgenin lokalizasyonu, ideal tekniğin seçiminde en önemli kriter olarak düşünülmelidir.

Keywords : Göğüs duvarı rezeksiyonu, minimal invaziv cerrahi, robot yardımlı toraks cerrahisi, robotik cerrahi, video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 1559
Downloaded : 530