ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğumsal aort kapak hastalığında Ozaki prosedürü ile aort kapak neokuspidizasyonu: Erken sonuçlar
Murat Cicek1, Fatih Ozdemir1
1Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.25537
Amaç: Bu çalışmada doğumsal aort kapak hastalığının tedavisinde Ozaki prosedürüne ilişkin erken dönem sonuçlarımız sunuldu.

Çalışma planı: Temmuz 2021-Temmuz 2023 tarihleri arasında Ozaki prosedürü kullanılarak üç kapakçığa neoaortik kapak rekonstrüksiyonu yapılan toplam 14 hasta (10 erkek, 4 kadın; medyan yaş: 13.9 yıl; dağılım, 8.5-15 yıl) retrospektif olarak incelendi. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ve takip ekokardiyogram görüntüleri değerlendirildi.

Bulgular: Ameliyat öncesi endikasyonlar, aort yetersizliği (n=3) ve aort darlığı ve yetersizliği birlikteliğiydi (n=11). Ameliyat öncesi ekokardiyografide medyan aortik anüler çap 23 (dağılım, 19.5-25) mm idi. Aort darlığı olan hastalar için ameliyat öncesi medyan pik sistolik aort kapak gradyanı 60 (dağılım, 45-93) mmHg idi. Ameliyat öncesi medyan aort kapak yetersizliği derecesi 4 (dağılım, 3-4) idi. On iki hastada otolog perikard ve iki hastada sığır perikardı kullanıldı. Ameliyat sonrası erken dönemde kapak replasmanına geçiş, miyokart infarktüsü veya mortalite görülmedi. Medyan takip süresi 8.5 (dağılım, 6-19) ay idi. Sığır perikardı kullanılarak Ozaki prosedürü yapılan bir hastada sekiz ay sonra kapak replasmanı yapıldı.

Sonuç: Ozaki prosedürü doğumsal aort kapak darlığı ve yetersizliğinde, umut verici erken dönem sonuçlarıyla, güvenli ve etkili bir şekilde uygulanabilir.

Keywords : Aort kapak neoküspidizasyonu, aort kapak rekonstrüksiyonu, Ozaki prosedürü
Viewed : 1279
Downloaded : 664