ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trizomi 18 hastalarında kalp cerrahisinin sağkalım üzerine etkisi: Tek merkez deneyimi
Mehmet Çelik1, Mahmut Gökdemir2, Nimet Cındık2, Asım Çağrı Günaydın1
1Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University Hospital, Konya, Türkiye
2Department of Pediatric Cardiology, Başkent University Hospital, Konya, Türkiye Received: February 07, 202
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24741
Amaç: Bu çalışmada trizomi 18 tanısı ile ameliyat edilen hastaların sonuçları, yalnızca tıbbi tedavi ile takip edilen hastalarınki ile karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Mayıs 2014 - Ocak 2022 tarihleri arasında trizomi 18 tanılı toplam 18 hasta (6 erkek, 12 kız; medyan yaş: 39 gün; dağılım, 32-79 gün) retrospektif olarak incelendi. Hasta verileri pediatrik kardiyovasküler cerrahi dijital veri tabanından elde edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: ameliyat olanlar (n=10) ve tıbbi tedavi ile izlenenler (n=8).

Bulgular: Çalışmaya alınan 18 hastanın tümünde kardiyak patoloji saptandı. Ameliyat grubunda üç hasta (%30) ve tıbbi tedavi ile izlenen iki hasta (%25) taburcu edildi ve tıbbi tedavi ile takip edildi. Ameliyat sonrası taburcu edilen üç hastanın biri takip sırasında kaybedildi. Cerrahi ve tıbbi tedavi gruplarında medyan sağkalım sırasıyla 150 (dağılım, 75-308) gün ve sekiz (dağılım, 3-51) gün idi (p=0.009). Tıbbi tedavi grubundaki hastalar çoklu organ yetmezliğine bağlı kaybedilirken, ameliyat edilen gruptakiler sepsis, kalp yetmezliği ve solunum yetmezliğine bağlı kaybedildi.

Sonuç: Trizomi 18 hastalarında kalp cerrahisi sağkalıma olumlu katkı sağlasa da, kalp dışı nedenlere bağlı ölüm oranı halen yüksekti. Multidisipliner bir yaklaşımın çoklu organ yetmezliği olan bu hasta grubunun tedavisine olumlu katkısı olacağı ve hastaların yaşam süresini uzatmaya yardımcı olacağı kanısındayız.

Keywords : Kalp cerrahisi, doğumsal kalp hastalığı, trizomi 18
Viewed : 1476
Downloaded : 760