ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik kalp cerrahisi sonrası ameliyathanede ekstübasyonun öngördürücüleri: Tek merkezli retrospektif çalışma
Mehmet Biçer1, Şima Kozan2, Kamil Darçın3, Seçil Çetin3, Murat Tanyıldız4, Metehan Kızılkaya5, Arzu Baygül2, Atıf Akçevin1
1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Koç University Hospital, Istanbul, Türkiye
2Student, Koç University, Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Koç University Hospital, Istanbul, Türkiye
4Department of Pediatric Intensive Care, Koç University Hospital, Istanbul, Türkiye
5Department of Pediatric Cardiology, Koç University Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24911
Amaç: Bu çalışmada doğumsal kalp hastalığı olan hastalarda ameliyathanede ekstübasyon stratejimizin sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Nisan 2021 - Kasım 2022 tarihleri arasında doğuştan kalp hastalığı nedeniyle ameliyat edilen toplam 114 pediatrik hasta 58 erkek, 56 kız; medyan yaş: 25.3 ay; dağılım, 57.5-4.4 ay) retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar Göğüs Cerrahları Derneği-Avrupa Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği (STS-EACTS) skorlama sistemine göre değerlendirildi. Perioperatif hasta verileri analiz edildi ve ekstübasyon durumu ile ilişkilendirildi.

Bulgular: Genel olarak hastaların %56'sı ameliyathanede ekstübe edildi. Birim vücut yüzey alanı başına sıvı dengesi, uzamış kardiyopulmoner baypas ve kros-klemp süreleri ile ameliyathanede ekstübasyon arasında bir ilişki gözlemlendi. Ekstübasyon öncesi laktat değeri, STS-EACTS mortalite kategorisi, tahmini mortalite ve tahmini morbiditenin ekstübasyon edilebilirlik açısından istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. Çok değişkenli analizde ekstübasyon öncesi laktat değeri ve ameliyat sonrası tahmini hastanede kalış süresinin ameliyathanede ekstübasyonu etkileyen anlamlı faktörler olduğu belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde ve hastanede yatış sürelerinin kısalması ile ameliyathanede ekstübasyon arasında anlamlı bir ilişki saptandı.

Sonuç: Doğumsal kalp cerrahisinde ameliyathanede ekstübasyon stratejimizin sonuçları, bu yaklaşımın uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır. Daha yüksek laktat ve sıvı dengesi/vücut yüzey alanı seviyeleri, daha uzamış kros-klemp ve kardiyopulmoner baypas süreleri, artan cerrahi kompleksite, ameliyathanede ekstübasyonun gerçekleştirilememesine yönelik göstergeler olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, bu strateji ilave klinik bir yarar olarak daha kısa yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresi ile ilişkilidir.

Keywords : Hava yolu ekstübasyonu, kalp cerrahisi, doğumsal kalp hastalıkları
Viewed : 1039
Downloaded : 406