ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğumsal kalp cerrahisinde kardiyopulmoner baypasın tiyol/disülfid homeostazisi üzerine olan etkisi
Murat Tanyildiz1, Ayse Filiz Yetimakman2, Mutlu Uysal Yazici2, Ulas Kumbasar3, Murat Alisik4, Sinem Oguz1, Mehmet Bicer5, Benan Bayrakci2, Ozcan Erel4
1Department of Pediatric Intensive Care, Koç University School of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Intensive Care, Hacettepe University School of Medicine, Ankara Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Hacettepe University School of Medicine, Ankara Türkiye
4Department of Medical Biochemistry, Ankara Yıldırım Beyazıt University School of Medicine, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.25283
Amaç: Bu çalışmada tiyol/disülfid homeostazı parametrelerinin ölçümünün doğumsal kalp cerrahisi geçiren pediatrik hastalarda kardiyopulmoner baypas öncesi ve sonrası oksidatif durumu öngörmede yeni bir biyobelirteç olarak kullanılabilip kullanılamayacağı araştırıldı.

Çalışma planı: Açık kalp cerrahisi yapılan doğumsal kalp hastalığı olan toplam 40 çocuk (17 erkek, 23 kız; ort. yaş: 39.6±40.0 ay; dağılım, 2-216 ay) çalışmaya alındı. Kontrol grubu yaş ve cinsiyet ile eşleştirilmiş 40 sağlıklı çocuktan (18 erkek, 22 kız; ort. yaş: 42.8±46.6 ay; dağılım, 12-156 ay) oluşuyordu. Doğumsal kalp hastalığı olan hastalar siyanotik olanlar (n=18) ve asiyonatik olanlar (n=22) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ameliyat öncesinde (KPB öncesi) siyanotik, asiyanotik doğumsal kalp hastalığı olan hastalar ve kontrol grubu arasında tiyol/disülfid parametreleri karşılaştırıldı. Kardiyopulmoner baypasın tiyol/disülfid parametrelerin üzerine etkileri KPB öncesi, kardiyopulmoner baypastan hemen sonra (KPB0 sonrası) ve kardiyopulmoner baypastan 24 saat sonra (KPB24 sonrası) incelendi.

Bulgular: Ortalama native ve total tiyol düzeyleri siyanotik hastalarda asiyanotik hastalar ve kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük bulundu (p<0.0001). Disülfid düzeyleri siyanotik hastalarda asiyanotik hastalara kıyasla daha yüksek idi (p<0.01). Ortalama native ve total tiyol düzeyleri KPB0 sonrasında anlamlı düzeyde azaldı (p<0.0001). Ortalama disülfid düzeyleri KPB öncesi değerlere kıyasla KPB0 sonrası dönemde anlamlı düzeyde arttı (p<0.001). KPB24 sonrası dönemde native ve total tiyol düzeyleri, KPB0 sonrasına kıyasla artış gösterdi (p<0.0001). Ortalama disülfid düzeyleri, KPB0 sonrası değerlere kıyasla KPB24 sonrası dönemde anlamlı düzeyde arttı (p<0.001). Sağkalan hastalar, kaybedilen hastalara kıyasla oksidatif strese daha iyi yanıt verdi.

Sonuç: Tiyol/disülfid ölçümü doğumsal kalp cerrahisi geçiren çocuk hastalarda kardiyopulmoner baypas öncesi ve sonrası oksidatif durumu belirlemede umut verici bir biyobelirteçtir. Tiyol/disülfid düzeylerinin ameliyat öncesi ve sonrası yorumlanması, bu hastaların mortalite ve sonuçlarının erken öngörülmesinde kullanılabilir.

Keywords : Kardiyopulmoner bypass, doğumsal kalp hastalığı, oksidatif stres, tiyol/disülfid
Viewed : 1001
Downloaded : 462