ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perioperatif hedefe yönelik tedavinin kardiyak cerrahi sonrası erken dönem akut böbrek hasarı üzerine etkileri
İmge Özdemir1, Tülün Öztürk1, Dilşad Amanvermez2, Funda Yıldırım2, Arife Şengel3, İbrahim Halil Özdemir4
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Manisa, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Manisa, Türkiye
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Manisa City Hospital, Manisa, Türkiye
4Department of Cardiology, Manisa City Hospital, Manisa, Türkiye Received: April
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24987
Amaç: Bu çalışmada kardiyopulmoner baypas yapılan hastalarda perioperatif dönemde hedefe yönelik sıvı tedavisinin akut böbrek hasarı gelişimi üzerindeki etkileri incelendi.

Çalışma planı: Kasım 2019 - Mayıs 2021 tarihleri arasında kardiyopulmoner baypas altında elektif koroner arter baypas greftleme veya kapak cerrahisi yapılması planlanan toplam 60 hasta (46 erkek, 14 kadın; ort. yaş: 62.5±9.6 yıl; dağılım, 44-76 yıl) çalışmaya alındı. Hastalar çalışma grubu (Grup S, n=30) ve kontrol grubu (Grup C, n=30) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Grup C"deki hastalar standart tedavi ile tedavi edilirken, Grup S"deki hastalar hedefe yönelik sıvı tedavisi ile tedavi edildi. Akut böbrek hasarının değerlendirilmesinde Böbrek Hastalığı: Küresel Sonuçların İyileştirilmesi (KDIGO) sınıflandırması ve renal biyobelirteçler kullanıldı.

Bulgular: Akut böbrek hasar oranları her iki grupta da benzerdi (%30). Ameliyat sonrası sıvı gereksinimi, ameliyat sırası ve sonrası eritrosit süspansiyon gereksinimi Grup S"de, Grup C"ye kıyasla anlamlı düzeyde düşük idi (sırasıyla, p=0.002, p=0.02 ve p=0.002). Sistatin-C, Grup S"de anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.002). Böbrek hasarı molekülü-1, glomerüler filtrasyon hızı ve kreatinin düzeyleri her iki grupta da benzerdi. Hastanede kalış süresi Grup S"ye kıyasla Grup C"de daha uzundu (p<0.001).

Sonuç: Hedefe yönelik sıvı tedavisi kalp cerrahi yapılan hastalarda akut böbrek hasarı görülme sıklığını değiştirmese de, Sistatin-C düzeyini anlamlı olarak düşürebilir. Ayrıca hedefe yönelik sıvı tedavisi ile sıvı ve eritrosit gereksinimi azaltılabilir ve hastanede kalış süresi kısaltılabilir.

Keywords : Akut böbrek hasarı, kalp cerrahisi, hedefe yönelik tedavi
Viewed : 997
Downloaded : 479