ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Geniş proksimal aort boynunun endovasküler anevrizma tamiri sonuçlarına etkisi
Bahadır Aytekin1, Gökay Deniz1, Ferit Çetinkaya2, Serkan Mola1, Naim Boran Tümer1, Ertekin Utku Ünal3, Ahmet Barış Durukan4, Hakkı Zafer İşcan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Ağrı Training and Research Hospital, Ağrı, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Ufuk University Medical Faculty, Ankara, Türkiye
4Department of Cardiovascular Surgery, Istinye University Medical Faculty, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.25255
Amaç: Bu çalışmada geniş proksimal aort boyun çapının endovasküler aort tamiri sonrası klinik sonuçlar üzerine etkisi incelendi.

Çalışma planı: Çalışmaya Haziran 2016 - Eylül 2021 tarihleri arasında elektif endovasküler anevrizma tamiri uygulanan toplam 180 h asta ( 168 e rkek, 1 2 k adın; o rt. y aş: 6 9.9±7.4 y ıl; d ağılım, 46-88 yıl) dahil edildi. Proksimal infrarenal aort boyun çapına göre hastalar iki gruba ayrıldı: Grup 1 (<25 mm; normal aort boynu) ve Grup 2 (?25 mm; preanevrizmatik aort boynu). Hasta özellikleri, bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile proksimal infrarenal aort boyun çapı ölçümleri ve klinik sonuçlar kaydedildi. Primer sonlanım noktası, gruplara göre endovasküler anevrizma tamiri sonrası aort boyun dilatasyonu, mortalite, endoleak, genel sağkalım, tip 1a endoleak olmaksızın sağkalım ve olaysız sağkalımı değerlendirmekti.

Bulgular: Erken mortalite (p=0.55) ve tip 1a endoleak insidansı (p=0.55) açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Grup 1'de çap A'daki (proksimal infrarenal seviye) ortalama değişiklik 2.89±1.74 mm ve çap B'deki (anevrizma öncesi proksimal kese seviyesi) ortalama değişiklik 2.31±2.1 mm idi (p=0.01). Grup 2'deki ortalama değişiklik çap A için 2.8±3.4 mm (p<0.01) ve çap B için 2.22±2.3 mm idi (p<0.01). Gruplar arasında aort boyun dilatasyon oranları benzerdi (çap A için p=0.82; çap B için p=0.78). Beş yıllık sağkalım, olaysız sağkalım ve tip 1a endoleaks olmaksızın sağkalım da benzerdi (sırasıyla, p=0.54, p=0.26, p=0.24).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız aort boyun çapı <25 mm ve ≥25 mm olan hastalarda orta dönem sonuçların ve aort boyun dilatasyon oranının benzer olduğunu gösterdi. Endovasküler anevrizma tamir sonuçları dikkatli hasta ve greft seçimi ve komplikasyonlara erken müdahale ile iyileştirilebilir.

Keywords : Abdominal aort anevrizması, endoleak, endovasküler anevrizma tamiri
Viewed : 1685
Downloaded : 556