ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol üst lob küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografide mediastinal standardize tutulum değerinin prognostik önemi: Aortopulmoner pencere lenf nodlarının invaziv evrelemesi gerekli mi?
Volkan Erdoğu1, Necati Çıtak2, Nisa Yıldız1, Mustafa Vedat Doğru1, Merve Özbek1, Celal Buğra Sezen1, Yaşar Sönmezoğlu1, Özkan Saydam1, Levent Cansever1, Muzaffer Metin1
1Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24627
Amaç: Bu çalışmada pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografide aortopulmoner pencere lenf nodlarında şüpheli izole metastaz varlığında aortopulmoner pencere lenf nodlarının invaziv evrelemesinin göz ardı edilip edilemeyeceği araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Ocak 2016 2016 tarihleri arasında, izole olarak aortopulmoner pencere lenf nodlarına metastaz yapan sol üst lob tümörlü toplam 67 hasta (54 erkek, 13 kadın; ort. yaş: 59.9±8.7 yıl; dağılım, 44-76 yıl) retrospektif olarak incelendi. Klinik evrelemede pozitron emisyon tomografi/ bilgisayarlı tomografi bulgularına göre hastalar pozitif (+) (n=33) ve negatif (-) (n=34) olarak gruplara ayrıldı.

Bulgular: İki grup arasında cinsiyet dağılımı, bilgisayarlı tomografide lenf nodu çapı, aortopulmoner pencere lenf nodlarının maksimum standardize tutulum değeri ve tümör çapı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görüldü (tümü için p<0.001). İki grup arasında pT statüsü, LN #6 metastazları ve patolojik evre açısından anlamlılığa doğru bir eğilim izlendi (p=0.067). Tüm hastalarda beş yıllık genel sağkalım oranı %42.4 olup, gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.896). Aortopulmoner pencere lenf nodlarının maksimum standardize tutulum değeri, sağkalım açısından kötü bir prognostik faktör idi (eğri altında kalan alan=0.533, %95 güven aralığı: 0.407-0.675, p=0.648).

Sonuç: Sol üst lobun küçük hücreli dışı akciğer kanserinde aortopulmoner pencere lenf nodlarına izole metastaz şüphesi olan hastalarda, aortopulmoner pencere lenf nodlarının invaziv evrelemesi göz ardı edilebilir.

Keywords : Aortopulmoner pencere lenf nodları, invasiv evreleme, sol üst lob akciğer kanseri, prognoz
Viewed : 1352
Downloaded : 419