ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Timektomi yapılan myastenia gravis hastalarının tedavisinde sistemik inflamatuvar yanıt indeksinin değişimi: Retrospektif takip çalışması
Fatma İlknur Ulugün1, Nezih Özdemir1
1Department of Thoracic Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Izmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24588
Amaç: Bu çalışmada myastenia gravis, timoma ve timik hiperplazili hastalarda nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, monosit-lenfosit oranı ve sistemik inflamatuvar yanıt indeksinin rolü incelendi ve inflamatuvar yanıt ve hastalık aktivitesi arasındaki ilişki belirlendi.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Aralık 2018 tarihleri arasında myastenia gravis tanısı ile genişletilmiş timektomi yapılan toplam 97 hasta (71 erkek, 26 kadın; ort. yaş: 36.7±16.3 yıl; dağılım, 15-76 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar hasta grubu (n=42) ve kontrol grubu (n=55) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, monosit-lenfosit oranı ve sistemik inflamatuvar yanıt indeksi ameliyattan bir gün önce ve bir ay sonra ölçüldü.

Bulgular: Timomalı hastalar daha ileri yaş olup, ortalama pre-sistemik inflamatuvar yanıt indeks değerleri daha yüksekti. Ameliyat öncesi sistemik inflamatuvar yanıt indeksi, nötrofil-lenfosit oranı ve monosit-lenfosit oranı timomalı hastalarda anlamlı düzeyde daha yüksekti. Ameliyat öncesi sistemik inflamatuvar yanıt indeks değerinin 0.62"den düşük olması, timik hiperplazi göstergesi olarak kabul edildi ve ameliyat sonrası sistemik inflamatuvar yanıt indeks değerinin 2.94"ün üzerinde olması timoma göstergesi idi. Ameliyat sonrası birinci ayda steroid dozu artırılan ve/veya aynı kalan myastenia hastalarında ameliyat sonrası monosit-lenfosit oranı ve sistemik inflamatuvar yanıt indeks değerleri ameliyat öncesi değerlere kıyasla daha yüksek izlendi (sırasıyla p=0.006 ve p=0.032). Piridostigmin dozu artırılan ve/veya aynı kalan hastalarda ameliyat sonrası sistemik inflamatuvar yanıt indeks değerleri anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.029).

Sonuç: Sistemik inflamatuvar yanıt indeksinin kesin sınır değerleri, cerrahın cerrahi sonucu tahmin etmesine yardımcı olabilir ve ameliyat sonrası sistemik inflamatuvar yanıt indeksi tedavi değişikliklerini tahmin etmek için öngördürücü bir belirteç olabilir.

Keywords : İnflamasyon, timektomi, timik hiperplazi, timoma
Viewed : 585
Downloaded : 226