ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
COVID-19 sonrası torakotomi hastalarında cerrahi zamanlamanın ve ameliyat sonrası komplikasyonların değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Çiğdem Yıldırım Güçlü1, Bülent Mustafa Yenigün2, Gökhan Kocaman2, Yusuf Kahya2, Canan İbiş1, Samet Baloğlu2, Başak Ceyda Meco1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicine Faculty of Ankara University, Ankara, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Ankara University, Ankara, Türkiye Received: January 17, 202
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24640
Amaç: Bu çalışmada torakotomi hastalarında yeni koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) sonrası komplikasyonlar değerlendirildi ve bu hastalarda enfeksiyon ve cerrahi arasında geçen zaman ve aşı zamanlaması ve aşı türlerinin etkisi incelendi.

Çalışma planı: Mayıs 2020 ve Ocak 2022 arasında COVID-19 enfeksiyonu geçiren ve göğüs cerrahisi yapılan toplam 74 hasta (34 erkek, 40 kadın; ort. yaş: 54.5±13.7 yıl; dağılım 22-27 yıl) retrospektif olarak incelendi. Demografik ve klinik özellikler, cerrahi türü, yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresi ve ameliyat sonrası komplikasyonlar dahil olmak üzere veriler kaydedildi. Komplikasyonlar solunum, kardiyak, trombotik ve diğer komplikasyonlar olarak tanımlandı. COVID-19 enfeksiyonu ile ameliyat arasında geçen zaman kaydedildi. Tüm hastaların aşı durumu sorgulandı.

Bulgular: Semptomatik COVID-19 enfeksiyonu, ameliyat sonrası komplikasyon gelişimi ve yoğun bakım ünitesi veya hastanede kalış süresini anlamlı düzeyde etkilemedi. Yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresini etkileyen ana faktör, COVID-19 enfeksiyonu sırasında torasik tutulum idi (sırasıyla p=0.004 ve p=0.003).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız hastanede ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresinin, enfeksiyon ve ameliyat arasında geçen zamana bağlı olduğunu göstermektedir. Hasta, COVID-19 enfeksiyonu sonrası ne kadar uzun süre beklerse, hastanede kalma süresi de o kadar kısalır.

Keywords : COVID-19 enfeksiyonu, ameliyat sonrası komplikasyon, torakotomi
Viewed : 612
Downloaded : 231