ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Strok ve Miksoma
Öztekin OTO, Hüseyin OKUTAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Erdem SİLİSTRELİ, Nejat SARIOSMANOĞLU, Eyüp HAZAN, *Kürşat KUTLUK, **Aydanur KARGI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnciraltı, İzmir, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Nöroloji Anabilim Dalı
**Patoloji Anabilim Dalı

Kardiyak tümörlerin yaklaşık %70’i benign, %30’u ise maligndir. Benign kalp tümörlerinin yarısını miksomalar oluşturur Başlıca klinik bulgular embolizm, intrakardiyak obstrüksiyon ve konstütüsyonel semptomlardır. Hastaların dörtte üçünde embolizm görülür ve sıklıkla serebral arterler etkilenir. Son altı yıl içerisinde yedi kardiyak miksomalı hasta hastanemize strok semptomları nedeniyle başvurdu.

1991 ve 1997 yılları arasında akut fokal beyin disfonksiyonu ile hastanemize başvuran yedi hastada klinik ve nöroradyolojik olarak iskmik serebrovasküler patoloji tesbit edildi. Kesin etyolojik tanı için transtorasik ekokardiyografi (TTE), transözefagiyal ekokardiyografi (TÖE), kardiyak anjiografi ve kardiyak manyetik rezonans (MR) olmak üzere dört ayrı teknik kullanıldı.

Hastalar mümkün olan en kısa sürede kardiyopulmoner bypass kullanılarak ameliyata alındı. Miksomalar çıkartıldı ve materyallerin histopatolojik incelemelerinde miksoma tanısı doğrulandı. Hastalar en kısa 9 ay en uzun 7 yıllık bir dönemde izlendi (ortalama 3.5 yıl) ve izlem döneminde rekürrens görülmedi.

Hastaların tamamında kardiyak embolizme bağlı olarak geçici iskemik atak (GİA) ve strok olmak üzere nörolojik semptomlar vardı. Atriyal miksomalar en sık primer benign kardiyak tümörlerdir ve strok nedeni olarak bilinirler. Nedeni bulunamayan geçici iskemik atak, serebral infarkt veya senkop varlığında rölatif olarak seyrek görülen kardiyak lezyonlardan şüphelenilmeli ve seçilmiş hastalarda transtorasikekokardiyografi yapılmalıdır.

Keywords : Sitrok, sol atriyal miksoma, kalp tümörleri,Stroke, left atrial myxoma, cardiac tumors
Viewed : 13101
Downloaded : 2511