ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Uyanık video yardımlı torakoskopik cerrahide ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonlar: 10 yıllık deneyimimiz
Özlem Turhan1, Nükhet Sivrikoz1, Salih Duman2, Murat Kara2, Zerrin Sungur1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25478
Amaç: Bu çalışmada Assess Respiratory Risk in Surgical Patients in Catalonia (ARISCAT) kullanılarak farklı risk skorlarına sahip hastalar arasında uyanık video yardımlı torakoskopik cerrahinin ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonlar üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2011-Ağustos 2021 tarihleri arasında uyanık video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulanan toplam 246 hasta (158 erkek, 88 kadın; ort. yaş: 59.1±13.6 yıl; dağılım, 25-84 yıl) retrospektif olarak incelendi. ARISCAT skorlarına göre düşük ve orta skora sahip hastalar Grup L?ye (n=173), yüksek skora sahip olanlar ise Grup H?ye (n=73) dahil edildi. Sedasyon protokolü midazolam ile fentanil kombinasyonu ve gerekirse propofol infüzyonundan oluşuyordu. Oksijen desteği, oksijen satürasyonu >%95 olacak şekilde yüz maskesi veya nazal kanül (2-5 L/dk.) ile verildi ve analjezi interkostal sinir bloku ile sağlandı. Hastaların demografik, ameliyat ve ameliyat sonrası verileri ve pulmoner komplikasyonları değerlendirildi.

Bulgular: Gruplar arasında demografik, ameliyat ve ameliyat sonrası veriler benzerdi. Ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonlar istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmaksızın Grup H?de 20 (%27) hastada ve Grup L?de 29 (%17) hastada gözlendi (p=0.056). Cerrahi yaklaşımlar plevral işlemler (n=194) ve pulmoner rezeksiyonlardan (n=52) oluşuyordu. Pulmoner komplikasyonların insidansı, pulmoner dışı işlemlere kıyasla, pulmoner rezeksiyonlarda anlamlı düzeyde daha yüksekti (p=0.027).

Sonuç: Uyanık video yardımlı torakoskopik cerrahi, ARISCAT ile değerlendirildiği üzere yüksek riskli hastalarda ameliyat sonrası pulmoner komplikasyon insidansını azaltmada faydalı görülmektedir.

Keywords : ARISCAT, uyanık, ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonlar, video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 1005
Downloaded : 523