ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp nakli sonrası kalp kapak hastalıklarının yönetiminde seçenekler: Kapsamlı bir derleme
Ogulcan Yilmaz1, Niamh M. Keenan2
1Department of Anatomy, University of Limerick, School of Medicine, Limerick, Ireland
2Department of Surgical Affairs, Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin, Ireland
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25631
Amaç: Bu çalışmada kalp nakli sonrası kapakçık değişikliklerinin ana hatlarıyla ortaya konulması ve bu durumlara yönelik yönetim seçeneklerinin tanıtılması amaçlandı.

Çalışma planı: Bu çalışmada, PRISMA (Sistematik Derleme ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri) yönergelerine uygun olarak EMBASE, MEDLINE ve PubMed veritabanlarını içeren bir literatür taraması yapıldı. İlk kalp nakli yapılan hastaları içeren klinik çalışmalar ve kalp kapak hastalığı yönetiminden bahseden makaleler dahil edildi. Tedavi seçenekleri dört kategoride gruplandırıldı: tekrarlayan nakil ve kapak cerrahisi dışında kalp cerrahisi, kapak replasmanı ve onarımları, cerrahi olmayan müdahaleler ve konservatif yönetim.

Bulgular: Kalp nakli yapılan 13,757 hastadan (10,529 erkek, 3,228 kadın; ort. yaş: 60.3±10.4 yıl; dağılım, 20-83 yıl) 903"ünde (%6.56) bir veya daha fazla kapağı etkileyen kapak hastalığı belirlendi. Nakil ile kapak hastalığı tanısı arasındaki ortalama süre 11.31±6.95 yıl idi. En sık görülen kalp kapak hastalığı 796 (%94.09) ile triküspit yetersizliği idi ve bunu mitral yetersizlik (n=22, %2.6), aort yetersizliği (n=14, %1.65), aort darlığı (n=11, %1.3) ve mitral darlık (n=3, %0.35) takip etti. Ek olarak cerrahi kapak replasmanı ve onarımlarının sayısı (n=89), cerrahi olmayan müdahalelerden (n=20) daha yüksekti.

Sonuç: Kalp nakli sonrası edinilmiş kalp kapak hastalıkları, alıcıda kapak değişikliklerine neden olabilen nadir bir klinik tablodur. Elde edilen verilere göre, tek bir üstün yönetim seçeneği yoktur ve bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Keywords : Edinilmiş kalp kapak hastalığı, kalp nakli, ameliyat sonrası komplikasyonlar, nakil alıcıları
Viewed : 863
Downloaded : 515