ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocukluk çağı pulmoner tümörler
Murat Özkan1
1Department of Thoracic Surgery, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25863
Çocukluk çağı pulmoner tümörleri nadirdir ancak çoğunluğu maligndir. Histopatolojik spektrum; enflamatuvar miyofibroblastik tümör, hamartom, primer pulmoner paraganglioma, karsinoid tümör, mukoepidermoid karsinom, plöropulmoner blastom, adenokarsinom, yassı hücreli karsinom ve sarkomları içerecek şekilde oldukça çeşitlidir. Spesifik olmayan klinik ve radyolojik bulgular geç ve yanlış tanılar konulmasına yol açar. Cerrahi rezeksiyon ilk ve uygun tedavi yöntemi olsa da, adjuvan tedavi gereksinimi tümörün evresine ve histopatolojik tipine bağlıdır.
Keywords : Çocukluk çağı, akciğer, pulmoner tümör
Viewed : 414
Downloaded : 159