ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİSİ
Cengiz TÜRKAY, Ercan AKBULUT, İlhan GÖLBAŞI, Atalay METE, Ömer BAYEZİD, * Ömer ÖZBUDAK, ** Nursel ŞAHİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
*Antalya Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Anabilim Dalı, ANTALYA
**Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANTALYA

Amaç:

Koroner bypass cerrahisi yapılan hastalarda kronik obstrüktif akciğer hastalığının mortalite ve morbiditeye etkisini değerlendirmekdir.

Materyal ve Metod:

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan 20 hasta Grup-1, akciğer hastalığı olmayan 20 hasta ise kontrol grubu (Grup-2) olmak üzere 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Postoperatif dönemde hastalar reentübasyon, uzun süren entübasyon (48 saatten fazla), atrial fibrilasyon, intraaortik balon kullanımı, mediastinit, yara yeri enfeksiyonu, pnömoni, steroid ve bronkodilatör ilaç kullanımı, diafragma elevasyonu, ventriküler fibrilasyon, trakeotomi, düşük kardiyak output, yoğun bakım ve klinikte yatış sürelerine göre karşılaştırıldılar.

Bulgular:

Operasyondan sonra, Grup 1’deki hastalar yoğun bakımda (5.90 ± 2.68’e karşı 2.3 ± 1.8 gün; p = 0.003) ve hasttanede (15.85 ± 3.28’e karşı 7.97 ± 1.86 gün ; p = 0.003) daha uzun süre kaldılar. Grup 1’de daha fazla hastanın uzun entübasyona (4’e karşı 0, p = 0.106) ve reentübasyon (4 ’e karşı 0, p = 0.106) ihtiyacı oldu. Grup 1’de daha fazla hasta aritmi (5’e karşı 0, p = 0.106), intraaortik balon pompa kullanımı (2’e karşı 0, p = 0.487), mediastinit (1’e karşı 0, p = 0.487), pnömoni (2’e karşı 0, p = 0.487), trakeotomi (2’e karşı 0, p = 0.487 ), düşük kardiyak output (4’e karşı 0, p = 0.106), steroid ve bronkodilatör kullanımına (4’e karşı 1, p = 0.342) sahipti. Grup 1’de 2 hasta öldü, buna karşın grup 2’ de hiç hasta ölmedi (p = 0.487).

Sonuç:

Günümüzde, açık kalp cerrahisinde ve yoğun bakım ünitelerindeki gelişmelerin sonucu kronik obstrüktif akciğer hastalığına sahip hastalara kabul edilebilir bir morbidite ve mortalite ile koroner bypass cerrahisi uygulanabilir.

Keywords : Koroner bypass cerrahisi, kronik , obstrüktif akciğer hastalığı, mortalite, morbidite , Coronary bypass surgery, chronic obstructive pulmonary disease, mortality, morbidity
Viewed : 27003
Downloaded : 4154