ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Fallot Tetralojisinde Total Korreksiyon
Ferşat KOLBAKIR, H. Tahsin KEÇELİGİL, M. Kâmuran ERK, Kemal BAYSAL, Celil YILDIRIM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi ABD, Samsun
1984 Ocak -1994 Haziran arasındaki 10 yıllık periodda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde Fallot tetralojili 54 hastaya total korreksiyon ameliyatı yapıldı. Hastaların 35'i erkek, 19'u kadındır. Yaş dağılımı 2-17 olup, ortalaması 6.31 yıldır. Hastaların 39'u anjiyografik, 15'i sadece ekokardiyografik tetkiklerle operasyona alındı. Hastaların 9(%16.6)'unda ayrıca foramen ovale tipi sekundum tipte atrial septal defekt mevcuttu. Hastalardan 41 (%75.9)'inde pulmoner çıkışını genişletmek amacıyla transanüler yama, 6 (%11.1) hastada infundibüler yama ve 7 (%13) hastada ise yama kullanmaksızın sadece infundibüler band rezeksiyonu ile genişletme işlemleri uygulandı. Hastalar ortalama 46.1 ay izlendi, iki hasta ventriküler septal defekt yamasından rezidü kaçak nedeni ile postoperatif geç dönemde reoperasyona alındı. Erken postoperatif derede 3, geç postoperatif devrede 2 olgu kaybedildi. Total mortalite %9.3, cerrahi mortalite 5.5'dir.

Bu çalışmada, Fallot Tetralojili hastalarda preoperatif değerlendirmede cerrahi tedaviye esas olan kriterlerin yeniden gözden geçirilmesi amaçlandı.

Viewed : 15890
Downloaded : 4527