ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkin Morgagni Hernilerinde Cerrahi Tedavi
Yener YÖRÜK, Rüstem MAMEDOV, Selçuk KÖSE, Teoman EKİM
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

Ender olarak görülen bir konjenital anomali olan Morgagni hernileri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan olgularımız sunulmuştur.

1993-1998 yılları arasında 4 erişkin olguda Morgagni hernisi saptandı. Olguların hepsi kadındı. Yaş ortalaması 60 (56-65) olarak bulundu. Tanıda posterioanterior akciğer grafisi yanısıra toraks bilgisayarlı tomografisi (n=4), baryumlu kolon grafisi (n=3) kullanıldı. Bütün olgulara preoperatif tanı konuldu. Operatif giriş yolu olarak tüm olgularda transabdominal yaklaşım uygulandı.

Tüm olgularda transvers kolon ve omentumun sağda Larrey aralığından toraksa çıktığı görüldü. Torakal omentum rezeke edildi. Kolon redükte edildi. Diyafragmatik açıklık tek matress absorbe olmayan sütürlerle kapatıldı. Morbidite ve mortalite görülmedi. Ortalama hastanede kalış 7.5 gün (6-9 gün) bulundu. Ortalama 25.5 aylık (5-62) aylık izlemde nüks görülmedi.

Radyolojik görüntüleme tekniklerinin gelişmesi ile Morgagni herni tanısı artmıştır. Preoperatif tanı varlığında trans abdominal yol tercih edilmelidir.

Keywords : Diyafragmatik herniler, morgagni, erişkin, cerrahi, Diaphragmatic hernias, morgagni, adult, surgery
Viewed : 21860
Downloaded : 5358