ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
BENTALL PROSEDÜRÜ VE MODİFİKASYONLARININ ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI
TESKİN Önder, YAPICI Fikri, ENÇ Yavuz, ÖZAY Batuhan, KETENCİ Bülent, DEMİRTAŞ Murat, DAĞSALI Sabri, ÖZLER Azmi
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi, İSTANBUL
Aort kapak yetersizliği ile birlikte olan asandan aort anevrizmalarının ve aort disseksiyonlarının tedavisinde ascending aortanın kompozit valve replasmanı ile tedavisi gittikçe artan oranlarda kullanılmaktadır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan 4 teknik; Bentall, aortik buton,Carrel patch ve Cabrol teknikleridir. Bu dört teknik temelde benzer olmasına rağmen en önemli komplikasyon olan ve kanamaya yol açan koroner arter bağlantılarının nasıl olacağı konusunda birbirinden farklılaşır.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi’nde ilk olarak; 1966 yıllında aort yetersizliği ile birlikte asandan aort anevrizmalı bir hastaya, 11 no. Starr Edwards kapak replasmanı ve anevrizma rezeksiyonu ile Dacron tüp greft kullanımı uygulanmıştır. 1984 yılından itibaren de Hastane’mizde, Bentall prosedürleri ve modifikasyonları uygulanmaktadır.

Bu çalışma Merkezi’mizde Ocak 1984 ve Ocak 2000 yılları arasında 47 hastaya uygulanan Bentall prosedürü ve modifikasyonlarının erken ve geç dönem sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Sadece 2 hasta Cabrol prosedürü ile opere edildi ve çalışma dışı bırakıldı. Bentall yapılan total 18 hastanın 6’sında erken 3’ünde geç ölüm görülmüştür. Buton tekniği ile opere edilen 16 hastadan 1’inde erken ölüm görülmüştür. Carrel patch prosedürü uygulanan 11 hastada ise ölüm görülmemiştir.

Sonuç olarak; Kliniği’mizde buton ve Carrel patch prosedürleri mortalite açısından Bentall tekniği ile karşılaştırıldığında belirgin olarak daha başarılı sonuçlar vermiştir.

Keywords : Bentall, asendan aorta, uzun dönem sonuçları ,Bentall, ascending aorta, late results
Viewed : 44624
Downloaded : 12424