ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM ESNASINDA PENTOKSİFİLİ’NİN PERİFERİK SİSTEM ÜZERİNDEKİ KORUYUCU ROLÜ
Haşim ÜSTÜNSOY, Cumhur SİVRİKOZ, Metin TOPAL, * Feza NURÖZLER, ** Oya KÖYLÜOĞLU, ** Binnur ERBAĞCI, *** Hasan KOÇOĞLU
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı, GAZİANTEP
*Department of Cardiothoracic Surgery, College of Physicians and Surgeons of Columbia University New York USA
**Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, GAZİANTEP
***Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, GAZİANTEP
Pentoksifilin (Ptx) 5’nükleotidaz enzimini inhibe ederek dokuda ATP kaybını azaltmakta, iskemi dönemi ve sonrasında doku enerji tüketimini minimumda tutarak hücre hasarını engellemektedir. Farklı tanılar nedeniyle - (atrial septal defekt (ASD), ventriküler septal defekt (VSD), koroner arter hastalığı, kapak hastalığı)- açık kalp cerrahisi operasyonu yapılan çalışma grubu olgularında (n = 25) prime solüsyonuna, kontrol grubu olgularından (n = 10) farklı olarak 500 mg/lt Pentoksifilin ilave edildi. Her iki grupta pompa öncesi ve sonrası dönemde sağ atriumdan alınan; kan örneklerinde tumor necrosis factor alpha (TNF-a), interlökin-6 (IL-6), interlokin-8 (IL-8), alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), kan üre nitrojen, kreatinin, bilurubin, alkalen fosfataz, laktik dehidrogenaz (LDH), kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeyleri çalışıldı. Preoperatif ve postoperatif hemodinamik ölçümler, drenaj miktarları, kanama-pıhtılaşma zamanları karşılaştırıldı. İstatistiksel değerlendirmede nonparametrik test Wilcoxon kullanıldı.

TNF-a, IL-6, IL-8 düzeylerinde gruplar arası fark p < 0.005 bulundu. ALT, AST, LDH, Alkalen fosfataz ve CPK düzeylerinde çalışma grubu lehine anlamlılıklar saptandı (p < 0.05). Gruplar arasında hemodinamik değerler, kanama zamanı testleri ve drenaj miktarları açısından farklılık saptanmadı.

Ekstrakorporeal dolaşım esnasında Pentoksifilin’in periferik organ sistemleri üzerinde önemli koruyucu etkisinin olduğunu düşünüyoruz.

Keywords : Pentoksifilin, ekstrakorporeal dolaşı, periferik organ, iskemi-reperfüzyon hasarı , Pentoxifylline, extracorporeal circulation, peripheral organ, ischemia reperfusion injury
Viewed : 13324
Downloaded : 3617