ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Plevral Effüzyonlu Olgularda Tanı ve Tedavi Amaçlı Video Yardımlı Torasik Cerrahi
N. ÖZ, A. SARPER, L. DERTSİZ, A. ERDOĞAN, A. DEMİRCAN, E. IŞIN, *Z. ERTUĞ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANTALYA, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Video Yardımlı Torasik Cerrahi Video-Asisted Thoracic Surgery-(VATS) 1990'lı yılların başında uygulanmaya başlandı. Birçok toraks lezyonunda tercih edilen bir yöntem haline geldi. Plevral biyopsiden pulmoner rezeksiyona, özefagus cerrahisine kadar değişik girişimler VATS'la yapılabilmektedir. 1995-1998 yılları arasında kliniğimizde tanı konamayan eksuda özelliğinde plevral efüzyonla başvuran 22 olguya VATS uygulandı. Olgulardan 12'si erkek 10'u kadındı. Yaş ortalaması 60.2 idi. VATS bulguları, girişimler, klinik ve patolojik sonuçları prospektif olarak araştırıldı.

Olgulardan beşine parankim, 19'una parietal, 5'ine visseral plevra, birine perikard, birine lenf nodu biyopsisi uygulandı. Beşine plevral abrazyon, 3'ne dekortikasyon, 2'sine plörodesis, birine mediastinal kitle eksizyonu uygulandı, birinde rüptüre hidatik kist germinatif membranı çıkartıldı. Bir olguda (%4.5) torakotomi yapıldı. Cerrahi komplikasyona saptanmadı. Tüp drenajı ortalama 9 gün sürdü. Patolojik incelemede olguların %50'sinde malignite saptandı. Ortalama 8 aylık takipte rekürrens 2 olguda (%9) tespit edildi.

Çalışmamız plevral efüzyon tanı ve tedavisinde VATS'ın güvenli tanı değeri yüksek (%91) bir yöntem olduğunu gösterdi. Patolojik incelemede olguların %50'sinde malignite tespit edilmesi VATS'ın gerekliliğini gösterdi.

Keywords : VATS, plevral efüzyon, malignite, VATS, undiagnosed plevral effusion, malignancy
Viewed : 9124
Downloaded : 2659