ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer Mediasten Kitleleri
Kadir SAĞDIÇ, Ziya G. ÖZER, Davit SABA, Haşim ÜSTÜNSOY, Mete CENGİZ, Hayati ÖZKAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa
Mediastinel kitleler enterasan tanı ve tedavi problemleri gösterirler. Özellikle son yirmi senede radyolojideki gelişmeler; bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, radyoizotoplu scanning, immünohistokimyasal tanıda ilerlemeler, radioimmünassaydeki değişmeler, yeni elektron mikroskop teknikleri, perkütan iğne biyopsi imkanı, DSA vs. bu kitlelerin preoperatif olarak cinsini, büyüklüğünü ve komşu organlarla ilişkisini saptamada çok yararlı olmuşlar ve primer cerrahi tedaviye selektif kullanılır hale getirmişlerdir. Cerrahi ve anestezi tekniklerindeki ilerlemeler, operatif morbidite ve mortaliteyi azaltmıştır. Son yıllardaki radyoterapi ve kemoterapideki gelişmeler, bazı tümörlerin (lenfoma ve germ hücreli tümörler) nonoperatif tedavilerini mümkün kıldıkları gibi, tümör biyopsisinin daha iyi anlaşılması ile beraber olarak malign tümör hastalarına daha iyi bir survi imkanı sağlamışlardır.

Kliniğimizde son onyedi yılda teşhis ve tedavi ettiğimiz toplam 262 mediastinel kitleden, 211 sekonder kitleyi hariç tutarak, 51 primer mediasten kitlesini, yukarıdaki esasları gözönünde tutarak inceledik ve sonuçları sunduk.

Viewed : 18016
Downloaded : 5209