ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Minimal İnvaziv Direkt Miyokard Revaskülarizasyonu*
Şenol YAVUZ, Mustafa MAVİ, Tahsin BOZAT, M. Adnan CELKAN, A. Hakan VURAL, İ. Ayhan ÖZDEMİR
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Göğüs Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Bursa

Günümüzde miyokard revaskülarizasyonunda son yaklaşımlar daha az invaziv teknikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hastaya daha az invaziv girişim, daha hızlı iyileşme sağlamaktadır. Küçük sol anterior torakotomi insizyonu yoluyla sol anterior desandan arterin (LAD) sol internal mamarian arter (LİMA) ile anastomozunun sağlanması morbiditeyi, hastanede kalış süresini ve maliyeti azaltmaktadır. 5 Şubat 1996 - 5 Eylül 1996 tarihleri arasında kliniğimizde 51 olgu minimal invaziv yaklaşımla, atan kalpta tek damar (LAD) koroner arter bypass operasyonuna alındı. 42 (%82) erkek, 9 (% 18) kadın olan olguların ortalama yaşım 65.8±6.3 olup 42 ile 83 yaş arasında değişmekteydi. Ortalama ejeksiyon fraksiyonu %52.3±7.8 idi. Sol meme ucu altından sternuma kadar 4. kot ön parçası üzerinden küçük (6-10 cm) sol anterior torakotomi insizyonu yapılarak 4. kot kartilajı rezeke edildi. Direkt görüş altında 1. kot seviyesine kadar LİMA prepare edildi. Frenik sinir önünden perikard açıldı. Askı sütürleriyle perikard asılarak atan kalpte koroner arter anastomozu yapıldı. Ortalama arter basıncı 90 mmHg, kalp hızı 50 dk tutuldu. Hastane mortalitemiz yoktu. Postoperatif morbidite olarak 2 olgumuzda yüzeyel yara enfeksiyonu oluştu. Hiçbir olgumuz kanama nedeniyle revizyona alınmadı. 1 olguda kan ürünü kullanıldı. Ortalama operasyon süresi 1.75±0.5 saat idi. Olguların 21’ine (%41.2) postoperatif koroner anjiyografi yapıldı. Anastomozlar açıktı. Hastaların %82.3’ü (41 olgu) 3-5 gün içinde taburcu edildi. Ortalama 3.5 aylık takipte olgularımızın tamamı sağlıklı ve semptomsuzdu. Minimal invaziv koroner bypass cerrahisinin, standart CABG operasyonu ve PTCA’ya göre seçilmiş olgularda basit, etkili ve alternatif bir yaklaşım olabileceği görüşündeyiz.

Viewed : 11463
Downloaded : 2417