ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
10 Yıllık Bronşektazi Olgularımızın Değerlendirilmesi
Haluk ÇOKUĞRAŞ, Necla AKÇAKAYA, Yıldız SÖYLEMEZ, *Enver DAYIOĞLU, **Kudret KULAK, **Metin AYDOĞAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı
*İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
**Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Son 10 yıllık sürede Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.'de yaşları 16 ay ile 14 yıl arasında değişen (ort. 6.8±4.2 yıl) 96 hasta bronşektazi tanısı ile tedavi edilmişlerdi. Hastaların en sık başvuru yakınmaları öksürük (%96), ateş (%68) ve balgam çıkarma (%46) idi. %45 olguda daha önce kızamık, %13'ünde boğmaca, %17'sinde kötü izlemli astma bronşiale öyküsü vardı. Bronşektazi tanısı %59 bronkografî, %20 ve/veya CT, %21 olguda ise direkt akciğer grafileri ile konmuştu. Tek başına en sık tutulan bölge, sol alt lobdu (%32). Yineleyen alt solunum yolu enfeksiyonları, sürekli balgam çıkarma öyküsü, kronik öksürük, hırıltı ve akciğer grafilerinde sebat eden infiltrasyonlar, bronşektazi açısından tetkiki gerektirmektedir.
Viewed : 24524
Downloaded : 4407