ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Serebrovasküler Hastalıklara Bağlı Ölümler Azaltılabilir mi?
Necati ÖZDEMİR, Carl-Josef NÜSSER
Marienhospital Hamm-Almanya Damar Cerrahisi Kliniği
Marienhospital Hamm-Almanya Damar Cerrahisi Kliniği'nde 12.8 1987'den 29.12.1988 tarihleri arasında 87 hastaya 102 Karotis Endarterektomisi (KEA) uygulandı. 15 hastaya kısa aralıklarla bilateral uygulandı. Ameliyat endikasyonu olarak asemptomatik hastalarda %70 ve üstündeki darlıklar, semptomatik hastalarda ise %50'ye kadar olan darlıklar ve ülseröz plak saptananlar temel alındı. Postoperatif günlük dozu 100 ve 500 mg arasında değişen Aspirin oral alınmıştır. 5 yıl sonunda sağ kalım oranı araştırılmıştır.

5 yıl sonunda hastaların %85'i hayattadır ve strok geçirmemişlerdir. 14 hastadaki ölüm sebebi 6 hastada miyokard infarktüsü, 4 hastada strok ve sonucuna bağlı olarak, 3 hastada malignite olarak saptanmıştır, 1 hastada ölüm sebebi tespit edilememiştir.

Karotis Endarterektomisi uygulanan hastalarda strok ve bunun sonucuna bağlı olarak gelişen ölümlerin tüm olgulara oranı %4.6 olarak bulunmuştur. Bu oran literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmış ve paralellik saptanmıştır. Bu sonuçlara göre Karotis Endarterektomisinin cerebrovasküler hastalıklara bağlı ölümleri azalttığı sonucuna varılmıştır.

Viewed : 9696
Downloaded : 2597