ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik Parapnömonik Ampiyem Tedavisinde İntraplevral Fibrinoliz ve Erken Dekortikasyon
Ahmet ÇEKİRDEKÇİ, Oğuz KÖKSEL, Ömet TETİK, *M. Hamdi MUZ, **Filiz YAŞAR, **Hüseyin GÜVENÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
Pediatrik parapnömonik ampiyem, bakteriyel pnömonili hastalarda oluşan ciddi bir komplikasyondur. Bu makalede, Temmuz 1992 - Kasım 1994 döneminde, pnömoniye bağlı ampiyem nedeniyle tedavi edilen 23 çocuk hasta gözden geçirilmektedir. Çocukların yaş ortalaması 4 yıl 10 aydır (En küçük 7 aylık, en büyüğü 12 yaşında). Tanısal torasen tezden sonra bütün hastalara kapalı tüp drenaj uygulanmış, 11 olguda (%47.8), povidon-iodinli plevral lavajdan olumlu sonuç alınmıştır. 6 olguda (%26.2) ampiyemin multilokalize oluşu nedeniyle drenaj etkili olamayınca, streptokinaz kullanarak intraplevral fibrinoliz yapılmış ve bu olgulann 5'inde enzimatik debridman drenajın hızlanmasını sağlamıştır. 7 olguda ise, bronşiyal fistül veya kalınlaşmış plevra nedeniyle erken torakotomi ve dekortikasyon uygulanmıştır. Bu 23 olgudan hiçbiri kaybedilmemiştir.

Kapalı tüp drenaj ve uygun antibiyotik, pediatrik parapnömonik ampiyemde sıklıkla kullanılan tedavi şeklidir. Drenaj yetersiz ise plevral lavaj veya intraplevral fibrinoliz ile efektif hale getirilebilir. Seçilmiş hastalarda erken dekortikasyon yapılmalıdır. Böylece hastaların tüpsüz veya açık yara olmadan erkenden taburcu edilmeleri mümkün olacaktır.

Parapnömonik ampiyemli çocukların tedavisinde, erken dekortikasyonun güvenli ve efektif tedavi şekli olduğu kanısındayız.

Viewed : 12378
Downloaded : 2695