ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sirküler Büzme Tekniği ile Mitral Annüloplasti
Mansur ŞAĞBAN, Rıza TÜRKÖZ, Mert KESTELLİ, Gökhan ÖNEM
İzmir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
Mitral kapak hastalıklarında kapak tamirinin uzun ve kısa dönemde replasmana üstün olduğu birçok çalışmada belirtilmiştir. Annüloplasti mitral kapak tamirinde en önemli komponentlerden biridir. İzmir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde Mayıs 1991 ile Ocak 1995 tarihleri arasında akut eklem romatizması geçirmiş olan ve annüler dilatasyona bağlı mitral yetersizliği saptanan 14 vakaya sirküler büzme annüloplasti uygulandı. İki numara polyester sütür annülüse fikse edildi. Sütürdarlık oluşturmadan mitral koaptasyonu sağlayan en geniş olan çapta bağlanarak annülüsün posterior kısmı daraltıldı. Hastaların tamamında preoperatif renkli Doppler ekokardiyografik olarak 3-4. derece (ortalama 3.41±0.14) mitral yetersizliği mevcuttu. Postoperatif ortalama 35±6.1 ay sonraki ekokardiyografik incelemesinde 6 olguda 1. derece, 6 olguda 2. derece mitral yetersizliği 2 olguda ise hiç yetersizlik saptanmadı (ortalama 1.28±0.19). Postoperatif mitral kapak alam ekokardiyografide pressure half-time ile 2.74±0.25 cm2 saptandı. Sol ventrikül diyastolik çapı preoperatif 63±2.9 mm, postoperatif 52±1.7 mm bulundu (p<0.05). Mitral kapakta mean gradient 5.72±0.78 mmHg'dı. Bu annüloplasti tekniğini kullanarak 10-15 dk gibi kısa bir sürede annüler dilatasyon düzeltilebilmekte ve annülüsün fleksibl yapısı sürdürülebilmektedir.
Viewed : 18181
Downloaded : 4264