ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS CERRAHİSİ SONRASI PROFİLAKTİK AMİODARONUN ARİTMİLER VE SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ
Cengiz TÜRKAY, İlhan GÖLBAŞI, İsa AK, Ozan ERBASAN, Atalay METE, Ömer BAYEZİD, * Şahin N
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
* Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANTALYA
Amaç:

Supraventriküler ve ventriküler aritmiler koroner bypass cerrahisi sonrası mortalite ve morbiditeyi artırabilir. Bu çalışmanın amacı, amiodaron profilaksisinin postoperatif aritmiler ve sol ventrikül fonksiyonuna olan etkisini değerlendirmektir.

Materyal ve Metod:

Bu randomize çalışmada, 50 hastadan 25'ine (Grup 1) elektif koroner bypass cerrahisinden hemen sonra amiodaron verilirken 25'ine (Grup 2) verilmedi. Amiodaron ilk gün 1200 mg/gün infüzyon, 7 gün 600 mg/gün ve iki ay 200 mg/gün oral olarak uygulandı. Hastalar aritmi ve sol ventrikül fonksiyonu için elektrokardiyografi ve ekokardiyografi ile takip edildiler.

Bulgular:

Postoperatif supraventriküler aritmiler amiodaron grubundaki 25 hastanın 3'ünde (%12) ve plasebo grubunda 12 hastada (%48) oluştu (p < 0.05). Ventriküler aritmiler amiodaron grubunda bir (%4) ve plasebo grubunda 5 hastada (%20) gelişti. Her iki grubun sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ortalaması birinci haftada azaldı ve 3. haftada düzeldi. Pulmoner ve karaciğer fonksiyonları değişmedi.

Sonuç:

Koroner bypass cerrahisi yapılan hastalarda postoperatif amiodaron tedavisi iyi tolere edilir, postoperatif supraventriküler ve ventriküler aritmilerin insidansını önemli miktarda azaltır ve sol ventrikül fonksiyonlarını değiştirmez.

Keywords : Amiodaron, aritmiler, koroner bypass, Amiodarone, arhythmias, coronary bypass
Viewed : 13104
Downloaded : 2936