ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral Stenozlu Hastalarda İsometrik Handgrip Egzersiz Testi'ne Hemodinamik Cevap
Mustafa ÖZCAN, Nuran YAZICIOĞLU, Servet ÖZTÜRK, Rasim ENAR, Rıdvan ERİŞİR, Cem'i DEMİROĞLU
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü
Çalışmamızda mitral stenozlu hastalarda, özellikle mitral kapak gradienti (MK) düşük olanlarda isometrik handgrip (İHG) egzersiz testine hemodinamik cevabı inceledik.
Çalışma 24 kadın, 8 erkek, yaş ortalaması 40.3+12.6 olan, toplam 32 romatizmal etyolojili mitral stenozlu hastada yapıldı. 13 hastada diyastol sonu MK'i 5 mmHg'nin altında idi. Hastalara handgrip dinamometre aleti ile 1 dakika maksimal isometrik egzersiz testi uygulandı.
Hastaların kalp hızlrı egzersiz sonu dakikada ort. 16.3+10.9 vuru arttı (p<0.001). Sol ventrikül diyastol sonu basıncı (SVDSB) egzersizle anlamlı olarak değişmedi. Pulmoner arter tıkalı (PAT) basınçları egzersizle ort. 6.3+6.1 mmHg arttı (p<0.001). Tüm hastalarda ortalama MKG'leri egzersizle ort. 6.8+4.4 mmHg (p<0.001), diyastol sonu MKG'i 5mmHg'dan küçük olanlarda ort. 7.2+4.0 mmHg (p<0.001) ile oldkça anlamlı olarak arttı.
Sonuç olarak İHG egzersiz testinin mitral stenozlu hastalarda önemli bir non-invaziv kardiyak stres tes oldğu, özellikle MKG'i düşük ve sınırda olan hastalarda oldukça yararlı olabileceği kanısına vardık.
Viewed : 10322
Downloaded : 2189