ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Cerrahisi ile Kombine Kapak Replasmanı Uygulaması
Atalay METE, Ömer BAYEZİD, Cengiz TÜRKAY, Erol IŞIN, *Oktay SANCAKTAR, *Necmi DEĞER
Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Kalp- Damar Cerrahisi ABD ,
*Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD
Koroner bypas cerrahisi ile kombine yapılan kapak replasmanı uygulamaları yüksek perioperatif mortalite ve morbidite ile birlikte seyrederler. Cerrahi uygulamayı takiben yaşam beklentisini etkileyen faktörler; ventrikülün preoperatif fonksiyonel performansı, valvüler hastalığın etyolojisi, iyi bir miyokardiyal proteksiyon ve perioperatif bakımıdır. Bu yazıda koroner arter hastalığına bağlı mitral ve aorta kapak hastalğı olan ve kapak replasmanı ile birlikte miyokardiyal revaskülarizasyon yapılan iki olgu sunmaktayız.
Viewed : 13799
Downloaded : 2772