ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Desmopressin ve Düşük Doz Aprotinin Aspirin Etkisi Altında Uygulanan Koroner Bypass Cerrahisinde Postoperatif Drenaj Üzerine Etkileri
Hüdai ÇATALYÜREK, Öztekin OTO, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Erdem SİLİSTRELİ, Nuran AY, Belgin BERBER, Ömür ÖZMEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Bu prospektif çalışmada koroner bypass ameliyatından önceki bir hafta içinde aspirin kullanmış olan 60 olgu yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığı yönünden randomize olarak sayıca eşit 3 grupa ayrıldı. Grup I’deki olgulara 0,3mg/kg dozda desmopressin, grup II’ye mini doz (2.000.000 Ü) aprotinin verildi. Grup III ise kontrol grubu olarak kaldı. Postoperatif drenajlar ilk 6 saatlik zaman diliminde gruplarda sırasıyla 392,75±181,99, 594±229,32 ve 572,0±363,89 ml, ilk 24 saatte ise 694,25±219,99, 950,50±301,64 ve 994,24±310,92 ml idi. Her iki zaman diliminde de desmopressin uygulanan gruptaki drenaj, aprotinin ve kontrol grubuna göre ve kan transfüzyonu ihtiyacı da kontrol grubuna göre daha azdı (p<0,05). Aprotinin uygulanan grupla kontrol grubu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Keywords : Desmopressin asetat, kardiyopulmoner bypass, Desmopressin acetate, cardiyopulmonery bypass.
Viewed : 13230
Downloaded : 2653