ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Romatizmal Mitral Kapak Cerrahisinde Reoperasyon Sonuçlarımız
Cengiz TÜRKAY, Atalay METE, İlhan GÖLBAŞI, İsa AK, Bülent ÇELİK, Ömer BAYEZİD
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya
Kliniğimizde romatizmal mitral kapak hastalığı nedeni ile ikinci kez ameliyat edilen hastalar ile ilgili detay sunulacak ve erken dönem sonuçları bildirilecektir.

Ocak 1993 ve Ocak 1998 tarihleri arasında, daha önce romatizmal mitral kapak hastalığı nedeni ile ameliyat edilmiş olan 59 hasta ikinci kez ameliyat edildi. İlk ameliyat ile ikincisi arasındaki süre ortalama 10.8±2.9 yıldır. İlk ameliyatta bu hastaların 35’ine (%59.3) kapalı mitral valvotomi, 17’ine (28.9) açık mitral valvotomi, 5 hastaya (%8.5) allcarbon tilting disk protez kapak, 2 hastaya (%3.3) biyoprotez kapak implantasyonu yapılmıştı.

Hastalara ameliyat sırasında kan transfüzyonunu azaltmaya yönelik olarak 560 mg aprotinin verildi ve ototransfüzyon uygulandı. Aort kros klemp süresinin kısa olmasına özen gösterildi. İlk 24 saatte ortalama drenaj miktarı 252.4±66.1 ml ve tranfüze edilen eritrosit süspansisyonu miktarı ortalama 1.2±0.6 ünite oldu.

Preoperatif fonksiyonel kapasitesi klas II ve III olan hastalar ve akut bakteriyel endokardit nedeni ile ikinci kez ameliyat edilenlerde, erken ve geç dönemde mortalite olmadı. Buna karşılık fonksiyonel kapasitesi klas IV olan iki hasta (%3.3) postoperatif erken dönemde kaybedildi.

Kan korumaya yönelik önlemler, total myokardiyal koruma, peroperatif efor kapasitesini iyi olması, iyi bir cerrahi zamanlama reoperatif kapak cerrahisinin mortalite ve morbiditesini azaltır.

Keywords : Reoperasyon, Mitral kapak cerrahisi, Açık kalp cerrahisi, Reoperation, mitral valve surgery, open heart surgery
Viewed : 18462
Downloaded : 2798