ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Vena Kava İnferiorun Prostetik Replasmanı (Deneysel Araştırma)
I. Savaş YILDIRIM, Fikret Sami VURAL, Kazım BEŞİRLİ, Büge ÖZ, Güven ERDOĞ, Yılmaz KARAÖZBEK
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Abd ve patoloji A.B.D.
Büyük venlerin prostatik replasmanları başarı oranı düşük girişimler olarak bilinir. Bu çalışmamızda 9 köpekte infrarenal vena kava inferiora uygulanmış ringli ve ringsiz PTFE (impra) greftlerin 45 günlük patensi oranı karşılaştırıldı. Her iki gruptaki deneklerin yarısında distale arteriovenöz fistül yapılarak kan akımı ve basıncı artırıldı.

45. günde patensi oranı %0 idi. Ancak histopatolojik inceleme ile 3 denekte (33.3) greftin neointima oluşumuna yetecek kadar bir süre (yaklaşık 3 hafta) çalıştığı belirlendi. Ringli ve ringsiz greftler arasında patensi açısından fark saptanmadı.

İnfrarenal bölgede vena kava inferiorun prostetik replasmanları kısa sürede başarısızlığı uğrayan girişimler olarak belirlendi.

Viewed : 13813
Downloaded : 9667