ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık Kalp Cerrahisinde Yüksek Doz Fentanil Anestezisinde Pankuronyum ile Atrakuryum Karşılaştırması
Avni BABACAN, Türkan KUDSİOĞLU, Zuhal AYKAÇ, Cem ALHAN, İsmail AĞAR, Sevim CANİK
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde açık kalp cerrahisi anestezisinde yüksek doz fentalin ile pankuronyum kullanılmaktadır. Kas gevşetici olarak pankuronyum seçilmesinin nedenlerinden biri yüksek doz fentalin’in vagal mekanizmayla kalp hızını ileri derecede azaltılmasını önlemesidir. Bu çalışmada yüksek doz fentanil anestezisinde birikici etkisi olmayan daha süresine etkilerini karşılaştırdık. Koroner arter ve kapak hastalığı olan 24 hastanın (10E, 14K), 12’sine fentanil-pankuronyum 12’sine fentanil-atrakuryum uygulandı. İndüksiyonda pankuronyum 0.1mg/kg, atrakuryum 0.5mg/kg, fentanil ise 35-50 mg/kg verildi. Anestezi idamesi pankuronyum yarı dozda aralıklı, atrakuryum 0.5mg/kg/saat infüzyon şeklinde verildi. İndüksiyondan önce,sonra ve kardiyopulmoner bypass sonrasında ortalama arter bisıncı (OAB), kalp hızı (KH), pulmoner arter basıncı (PAB), pulmone kapiller uç basıncı (PKUB), santral venöz basıncı (SVR), pulmoner vastüler rezistans (PVR), değerleri elde edildi. Postoperatuar dönemde entübe kalma süreleri kaydedildi. Gerek pankuronyum gerek atrakuryum gruplarında hemodinamik parametrelerde anlamlı değişiklik saptanmadı, ancak postoperatuar entübe kalma sürelerinin karşılaştırılmasında atrakuryum lehine anlamlılık bulundu (p<0.01). Sonuçta açık kalp cerrahisinde yüksek doz fentanil anestezisi infüzyon şeklinde atrakuryum kullanılmasının, hemodinamide sağladığı stabilite yanında postoperatuar dönemde erken ekstübe edilebilecek hastalar için avantaj olarak değerlendirildi.
Viewed : 15557
Downloaded : 2952