ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AORT DİSSEKSİYONU TEDAVİSİNDE FİL HORTUMU PROSEDÜRÜNÜN KULLANIMI VE KLİNİK SONUÇLARI
Kaan KIRALİ, Hasan ARDAL, Mustafa GÜLER, Suat Nail ÖMEROĞLU, Denyan MANSUROĞLU, Bahadır DAĞLAR, Esat AKINCI, Mehmet BALKANAY, Gökhan İPEK, Cevat YAKUT, * Füsun GÜZELMERİÇ, ** Turan BERKİ, *** Ali GÜRBÜZ, **** Ömer IŞIK
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
*Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koşuyolu Anesteziyoloji Kliniği, İSTANBUL
**Kocaeli Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİT
*** Atatürk Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İZMİR
**** Maltepe Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
Amaç: Aortik arkı da tutan aort disseksiyonlarının cerrahi tedavisinde transvers aortanın replasmanı için tercih edilen fil hortumu tekniği, son on yıldır oldukça geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu retrospektif çalışmanın amacı kliniğimizde uygulanan fil hortumu tekniğinin klinik sonuçlarını gözden geçirmektir.

Materyal ve Metot:

Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1993 ile Ekim 2000 tarihleri arasında aort disseksiyonu bulunan hastalardan 28'ine fil hortumu tekniği kullanılarak aortik ark replasmanı uygulandı. Hastaların 27'si (%96.4) erkek iken bir hasta (%3.6) kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 50.3 ±9.3 yıl (33-70) idi. Hastaların 14'ünde (%50) akut aort disseksiyonu mevcutken, geri kalan 14 hastada (%50) kronik disseksiyon vardı. Yaşayan hastalar 1-7 yıl arasında, ortalama 3.3 ±1 yıl süreyle takip edildi.

Bulgular:

Hastane mortalitesi 9 hasta ile %32.1 idi. Ölüm nedenleri düşük kalp debisi, akut tubuler nekroz, erişkinde sıkıntılı solunum sendromu, multi-organ yetmezliği, aşırı kanama ve serebrovasküler olay idi. Tüm hastalar için erken mortaliteyi etkileyebileceği düşünülen 18 değişken multivaryans analiz ile incelendi ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) (p < 0.001), ek aortik kapak replasmanı (p = 0.0276) ve perfüzyon zamanı (p = 0.0008) erken dönem mortalite üzerinde anlamlı faktörler olarak saptandı. Geç dönem mortalite 2 hastada (%10.5) görüldü; ölüm nedenleri greft endokarditi ve anevrizma rüptürü idi. Hastaların sağ kalım oranı 5 yıl için %55.1 ±11.5 olarak bulundu. En sık rastlanan morbiditeler nörolojik komplikasyonlar (%21.4), pulmoner komplikasyonlar (%14.3) ve ritm problemleri (%7.4) idi. Hastalar disseksiyon tipine (p = 0.8), aciliyetine (p = 0.9) ve anevrizma mevcudiyetine (p = 0.5) göre gruplara ayrıldığında sağ kalım açısından aralarında bir farka rastlanmadı.

Sonuç:

Transvers aortanın replasmanını gerektiren aort disseksiyonlarının cerrahi tedavisinde uygulanan elafant trank tekniği ile arkus elemanlarının grefte anastomozu ve serebral kan akımının devamlılığı sağlanırken, gerektiğinde ikinci bir seansta desandan aortanın replasmanı kolaylıkla uygulanabilir.

Keywords : Aort disseksiyonu, fil hortumu, aortik ark, transvers aorta, Aortic dissection, elephant trank, arcus aorta,transverse aorta
Viewed : 15721
Downloaded : 4165