ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass Cerrahisinde Risk Puanlaması*
Cem YORGANCIOĞLU, Zeki ÇATAV, Tevfik TEZCANER, Tuncay AYVAZ, Yaman ZORLUTUNA
Bayındır Tıp Merkezi Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümü
Koroner bypass cerrahisi riskini belirlemek amacıyla hastanın demografik verileri, kardiyak statüsü ve ek hastalıklarından oluşan “Parsonet risk puanlaması” hastanemize koroner bypass için gelen 200 ardışık hastaya uygulandı. Grubun yaş dağılımı ortalama 53.85±9.30 (min: 31-max:81), cins dağılımı erkek 166 (%83), kadın 34(%17) olarak bulundu. Çalışmada elde edilen risk puanının morbidite, mortalite, yoğun bakım (YB) yatış süresi ve hastanın taburculuğu sırasındaki fonksiyonel kapasitesi üzerine etkisi araştırıldı. Buna göre risk puanının morbidite, mortalite ve YB yatış süresine (p<0.05), postoperatif fonksiyonel kapasiteye etkisi ise (p<0.0001) şeklinde anlamlı bulundu. Sonuç olarak koroner arter hastalarının preoperatif verilerine dayanarak yapılan bu puanlamanın hastanın postoperatif seyri ve riski açısından cerraha önemli ipuçları sağladığı saptandı.
Viewed : 10025
Downloaded : 2738