ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Mediastinal Lenfadenopati ile Metastatik Tutulum Arası İlişki*
Altan KIR, S. Volkan BAYSUNGUR, Atilla YILDIRIM, Hakan YILMAZ, Erdal OKUR, Ali ATASALİHİ, *Reha BARAN, *Kemal TAHAOĞLU, **Ferda AKSOY, **İnci PANDÜL
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü
*Göğüs Hastalıkları Bölümü,
**Patoloji Bölümü
Kasım 1994-Nisan 1995 tarihleri arasında Göğüs Cerrahisi Kliniğinde küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı ile opere edilen olgularda mediastinal lenf ganglion disseksiyonu uygulanan 40 olgu bu çalışmanın kapsamına alındı. 40 olgudan küçük çap esas alınarak en küçük 1 mm, en büyüğü 35 mm olmak üzere toplam 724 adet lenf nodu çıkarıldı. Lenf nodları ATS (American Thoracic Society) haritasına göre numaralandırılıp, boyutları ölçülerek histopatolojik olarak incelendi. Lenf ganglionları 10, 15 ve 20 mm sınır alınarak gruplara ayrıldı. Çıkarılan ganglionlardan 106 tanesinde (%14.6) metastaz saptandı. Metastazlı lenf nodlarının %45.2’si 10mm üstünde, %15’i 15 mm üstünde ve %5.7’si 20 mm üstünde bulundu. 724 lenf nodu 10, 15 ve 20 mm sınırlarına göre incelendiğinde preoperatif görüntüleme yöntemlerinin mediastinal lenfadenopatideki metastazı değerlendirmedeki sensivitesi sırasıyla; % 88, % 86 ve %86 olarak bulundu. Spesifitesi ise %22, %30 ve %46 olarak bulundu. Sonuç olarak KHDAK’li hastalarda preoperatif mediastinal lenfadenopatinin değerlendirilmesinde ganglion çapına görüntüleme yöntemleriyle bakılarak N2 olduğuna karar verilmesinin doğru olmadığı kanısına varıldı. Bu nedenle hastalığın tam olarak evrelenebilmesi, tedavi yönteminin seçimi ve prognoz tayini için boyutuna bakılmaksızın mediastial lenfadenopati saptanan olgularda mediastinal eksplorasyon yöntemleri uygulanmalıdır.
Viewed : 18042
Downloaded : 4348