ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Vasküler Ring: Cerrahi Tedavi ve Sonuçlar
Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOĞLU, Levent SALTIK, Ahmet ÖZKARA, Ayşe SARIOĞLU, M. Salih BİLAL, Özge KÖNER, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ
İ. Ü. Kariyoloji Enstitüsü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı
Vasküler ring, aortik ark kompleksinin anormal gelişimi sonucunda meydana gelen ve çoğunlukla infant döneminde trakeo-özofageal kompresyon bulguları ile kendini gösteren bir anomalidir. Enstitümüzde, 1988-1996 yılları arasında vasküler ring tanısı ile ameliyat edilen 11 hasta; morfoloji, semptomatoloji ve uygulanan cerrahi teknik ile geç dönem sonuçları bakımından gözden geçirildi. Yaşları 8 ay ile 20 yıl arasında değişen hastalar morfolojik özelliklerine göre üç grupta incelendi. Çift arkus aorta bulunan 6 hasta (grup 1) ile sağ arkus aorta, aberran sol subklavian arter ve ligamentum arterosum bulunan 2 hastada (grup 2) trakeo-özofageal bası bulguları ve sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu önde gelen semptomlar idi. Sol arkus aorta ve aberran sağ subklavian arterin oluşturduğu parsiyel vasküler ring belirlenen 3 hastadan (grup 3), aort koarktasyonunun da eşlik ettiği kişinin asemptomatik olmasına karşılık, diğerinde disfaji, kusma ve beslenme ile ortaya çıkan öksürük yakınmaları mevcut idi. Cerrahi tedavi hastaların tamamında sol posterolateral torakotomi ile gerçekleştirildi. Hastalar ortalama 47.5±35.3 ay takip edildi. Postoperatif 2. ayda ortaya çıkan disfaji nedeni ile özofagoskopi yapılan bir hastada striktür belirlenmesi üzerine balon dilatasyon uygulandı. Diğer tüm hastaları geç dönem takiplerde asemptomatik olduğu belirlendi. Vasküler ring, yenidoğan ve infantlarda görülen solunum ve beslenme güçlüklerinde daima düşünülmesi gereken bir patoloji olup, günümüzde cerrahi mortalitenin sıfıra yaklaştığı bu anomalide erken teşhis ve tedavi ile büyük oranda tam şifa sağlanması mümkün olmaktadır.
Viewed : 28769
Downloaded : 2863