ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Tip B Aort Diseksiyonu Cerrahisinde Kardiyopulmoner Bypass ile Distal Perfüzyon*
Fuat BİLGEN, Fikri YAPICI, Murat DEMİRTAŞ, İlkar GELİŞEN, Mehmet BİLGE, Ahmet NARİN, Sabri DAĞSALI, Azmi ÖZLER
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
Komplike olmayan akut tip B aort diseksiyonunda cerrahi tedavinin medikal tedaviye üstün olmaması cerrahi olgu sayısını sınırlamakta ve yeterli deneyim kazanılmasını engellemektedir. Hastanemizde 1996 yılında iki akut tip B diseksiyonu olgusuna yoğun medikal tedaviye rağmen ağrılarının sürmesi üzerine desendan aort replasmanı yapıldı. İki olguda da kardiyopulmoner bypass (KPB) ile 34°C’de hafif hipotermik distal perfüzyon uygulandı. Ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon görülmedi. Torasik aort cerrahisinde tartışmaların odak noktası ameliyat sırasında başta spinal kord olmak üzere vital organların iskemik-reperfüzyon hasarıdır. Bu hasarı önlemek için özellikle 40 dk’yı aşan klemp sürelerinde sol atriyo-femoral bypass veya KBP ile distal perfüzyon yapılması önerilmektedir. KBP’ın sol atriyo-femoral bypassa göre dezavantajları sistemik heparinizasyona ve oksijenatör kullanımına bağlı kanama problemleridir. Avantajları ise; özellikle pulmoner yetersizlikli olgularda gaz transferinin daha iyi olması, hafif sistemik hipotermi yapılabilmesi, kardiyotomi “sucker” ve rezervuar yoluyla kan saklanması ve gerektiğinde hemen replase edilebilmesidir. En önemli avantajı ise gerektiğinde hemen derin hiportermi ve sirkülatuvar arreste kolaylıkla geçilebilmesidir. Arkus yırtığından kaynaklanan tip B diseksiyonlarda, yaygın aort kalsifikasyonlarında proksimal klemp laserasyonlarında sirkülatuar arrest uygulamak zorunlu olabilir. Kanımızca akut tip B aort diseksiyonu cerrahisinde KPB ile distal perfüzyon en güvenli tekniktir.
Viewed : 11059
Downloaded : 4200