ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pnömotoraks Plörodezisinde Corynebacterium Parvum ile Sonuçlarımız
Mehmet Ali BEDİRHAN, *Tuncay ÇAĞLAR, **Suat CANMAZ, ***Rüstem MEHMET, ****Erhan TABAKOĞLU
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, 3. Cerahi Servisi Şef Yardımcısı,
*Trakya Üniv. Tıp Fak., Göğüs Hastalıkları ABD Yardımcı Doçenti,
**19 Mayıs Üniv. Tıp Fak., Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Araştırma Görevlisi,
***Trakya Üniv. Tıp Fak., Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD Uzmanı,
****Trakya Üniv. Tıp Fak., Göğüs Hastalıkları ABD, Araştırma Görevlisi
Ağustos 1990 – Eylül 193 tarihleri arasında hastanemize müracaat eden 60 hastadan 18’ine uygulanan Corynebacterium parvum plörodezisinin sonuçlarını retrospektif olarak gözden geçirdik. Yaşları 18-72 (ort. 43.8) ve kadın-erkek oran 2:11 olarak bulundu. Plörodezisden tüm hastalarda başarılı sonuç alındı. İki olguda, iki kez tekrarlanılmak zorunda kalındı. 2 ay ile 27 ay arasında takip edilen hastalardan birisinde ikinci ayda nüks görüldü. Bül rüptürü düşünülen hasta opere edildi; ancak yayın bülloz amfizemi olan hasta postoperatif dönemde solunum yetmezliğinden kaybedildi. Nüks oranı %7.7 olarak bulundu. Minimal yan etkilerle Corynebacterium parvum Plörodezisi etkili, kolay uygulanabilir bir yöntem olarak değerlendirildi.
Viewed : 11885
Downloaded : 1948