ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Cerrahi Öncesi İnternal Mammarya Arterin Kullanılabilirliğinin Renkli Doppler Sonografi ile Değerlendirilmesi
Cem ALHAN, Fuat BİLGEN, Mustafa İDİZ, Fikri YAPICI, Erdoğan DEMİRAY, Azmi ÖZLER
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
Ocak 1993-Şubat 1993 tarihleri arasında Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde koroner bypass cerrahisi programına alınan peşpeşe 40 hastanın sol internal mammarıa arterleri (İMA) preoperatif transtorasik B-Mode ve Doppler spektrum analizi ile incelendi. Olguların tümünde İME’yı görüntülemek mümkün oldu. Yapılan ölçümlerde 1. interkostal aralık (İKA)’da İMA eksternal çapı 2.93± 0.005 mm (ort.±st. hata) bulunurken, peroperatif olarak yapılan ölçümlerde 2.935±0.005 mm olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre korelasyon katsayısı 0. 914 olarak saptanmıştır. Bu bulguların ışığı altında transtorasik B-Mode ve Doppler spektrum analizin preoperatif İMA değerlendirilmesinde kolay, ucuz ve güvenilir bir noninvaziv yöntem olduğu sonucuna varıldı. Bu tekniğin özellikle daha önce medyan sternotomi geçirmiş olgularda, yaygın atherosklerotik lezyonları olan diabetik hastalara ve malignite nedeniyle mediasten radyoterapisi yapılmış olgularda faydalı olacağı inancındayız.
Viewed : 11229
Downloaded : 2145