ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Askorbik Asit’in Serbest Oksijen Radikal Temizleyici Olarak Açık Kalp Cerrahisinde Kullanımı
Ergun SALMAN, Mehmet BAYRAKTAROĞLU, Orhan Veli DOĞAN, Yavuz YÖRÜKOĞLU, Ertan YÜCEL, *Şebnem KÖSEBALABAN, **Nazmi ÖZER
SSK Ankara Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği,
*SSK Ankara Hastanesi Biyokimya Bölümü
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD Başkanı
Bir antioksidan olan askorbik adin (C vitamin) serbest oksijen radikal temizleyici etkisini araştırmak için, kapak cerrahisi planlanan erişkin hastalardan 2 hasta grubu teşkil edildi. Çalışma grubundaki hastalara (Grup I) anestezi indüksiyonu sırasında yüksek doz (15 gr) askorbik asit intravenöz infüzyon şeklinde verildi. Kontrol grubuna (Grup II) askorbik asit verilmedi. Kardiyopulmoner bypass sırasında 28°C sistemik hipotermi, topikal hipotermi, ilk olarak kg’a 10 mg’den daha sonra her 30 dakikada bir kg’a 5 ml’den kristalloid kardiopleji uygulandı. Her iki grubun ortalama aort kros klemp zamanları benzerdi (Grup I:71.8±3.7 dk, Grup II: 73.5±5.2 dk, p<0.05). Aort kros klemp zamanı hiçbir zaman hiçbir hastada 30 dakikanın altında değildi. Biyokimyasal çalıma (laktat, CPK-MB, ürik asit, glutatyon, E vitamini, malondialdehit tayinleri) için kan numuneleri aort kros klempi kaldırıldıktan 1 dk, 5 dk, 15 dk (kalp hızı, kardiyak indeks, sistemik vasküler rezistans, sol entrikül stroke work indeksi) kardiyopulmoner bypasa geçmeden önce ve kardiyopulmoner bypasstan çıktıktan 15 dk, 2 st, 4 st, 6 st, 9 st, 12 st, 24 st sonra yapıldı. Biyokimyasal çalışma sonuçları askorbik asidin serbest oksijen radikal temizleyicisi olarak etkili olduğunu gösterdi. Ancak hemodinamik ölçümler iki grup arasında farklılık göstermedi. Bu durum hemodinamiyi direkt olarak etkileyen dağılımı her 2 grupta uniform olmayan faktörlerin (pulmoner hipertansiyon, pozitif inotropik, preload, afterioad düşürücü ilaç kullanımı) varlığına bağlandı.
Viewed : 15815
Downloaded : 4423