ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KALSİYUM DOBESİLATIN İSKELET KASI İSKEMİ - REPERFÜZYON HASARINDAKİ ROLÜ
Davit SABA, Hasan YAVUZ, Işık ŞENKAYA, Musa AĞRIŞ, Ziya ÖZER, Hayati ÖZKAN, * Melahat DİRİCAN, * Zehra SERDAR, **Hülya ÖZTÜRK
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, BURSA
* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, BURSA
** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, BURSA
Amaç:

Kalsiyum dobesilatın kapiller fonksiyon bozukluklarını düzelttiği, lenfatik akımı arttırdığı, trombosit agregasyonu ve trombogenezi inhibe ettiği bilinmektedir. Bu deneysel çalışmada venotonik bir ajan olarak kullanılan kalsiyum dobesilatın, iskelet kasında iskemi - reperfüzyon hasarına etkileri araştırılmıştır.

Materyal ve Metod:

Sprague - Dawley cinsi 25 rat 5 gruba ayrıldı. Grup 1’de sadece anestezi, Grup’2 de turnike yöntemiyle sağ arka ekstremiteye 4 saat iskemi uygulandı. İskemi lazer dopler ile gösterildi. Grup 3 ve Grup 4'de 5 gün süre ile oral kalsiyum dobesilat verildi. Grup 3'de 4 saat iskemi, Grup 4 ve Grup 5'de 4 saat iskemiyi takiben 2 saat reperfüzyon yapıldı. Tüm gruplarda soleus kası, akciğer ve karaciğer dokusu lipit peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit seviyelerinin ölçümü için çıkarıldı. Serum kreatin fosfokinaz düzeyleri çalışıldı. Ayrıca histopatolojik inceleme amacıyla soleus kasından alınan doku kesitleri nitroblue tetrazolium boyası ile boyanarak oksidatif enzimlerde kullanımı gösteren menekşe renkli hücrelerin sayımı yapıldı.

Bulgular:

İlaçsız iskemi grubu ile kalsiyum dobesilat alan iskemi grubu karşılaştırıldığında, kalsiyum dobesilatlı iskemik grupta adale ve karaciğer malondialdehit düzeylerinde ve kreatin fosfokinaz düzeylerinde istatistiksel anlamlı azalma vardı(p < 0.05). Kalsiyum dobesilatlı iskemi - reperfüzyon ile ilaçsız iskemi - reperfüzyon grupları karşılaştırıldığında, kalsiyum dobesilatlı iskemi - reperfüzyon grubunda serum kreatin fosfokinaz ve adale malondialdehit düzeylerinde anlamlı azalma görüldü ( p < 0.05 ).

Sonuç:

Şu anda klinik kullanımda yalnızca oral formu bulunan ve venöz hastalıkların tedavisinde kullanılan bu ilacın iskeminin etkilerini ayrıca kladikasyonun oluşturduğu iskemi reperfüzyon hasarını azaltabileceği için kronik arteriyel iskemili hastaların tedavisinde kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Keywords : Kalsiyum dobesilat, reperfüzyon, kladikasyo intermittant,Calcium dobesilate, reperfusion, claudication intermittant
Viewed : 20914
Downloaded : 4514