ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Postpnömonik Ampiyemli Hastalarda Uygulanan Erken Dekortikasyonun Akciğer Perfüzyonu Üzerine Olan Etkisi
Nesimi EREN, Behçet K. ENER, Gökalp ÖZGEN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
1986 –1992 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde çocukluk çağı postpnömonik ampiyem tanısı ile tedavi edilen 137 hastanın 71’ine (%52) klasik tedavi yöntemi, 66’sına ise erken dekortikasyon uygulanmıştır. Dekortikasyon uygulanan hastaların yaşı 6 ay ile 14 yıl arasında değişmekte olup ortalama yaş 5.5 yıldır. 34 (%52) hastada sağ torasik , 32’sinde (%48) sol torasik tutulum mevcut idi.Yapılan bakteriyolojik araştırmada 18 hastada (%27) stafilakok, 15’inde (%24) psödomonas, 10’unda (%15) pnömokok suşları saptandı. 14 hastada (%22) etken saptanamadı. Tüm hastalara başlangıçta interkostal tüp drenajı, kültür ve antibiyogram sonucu antibiyoterapi ile plevral irrigasyon uyguladık. Akciğer ekspansiyonu sağlanamayan 66 olguya tüp drenajı takip eden 10-12 gün sonra dekortikasyon uygulandı. Preoperatif olarak ekspansiyon sağlanamayan olgulara plevral poşun büyüklüğünü saptamak için CT scan ve sinogram yapıldı. 23 hastada tutulan akciğerdeki perfüzyonu araştırmak için MAA (Macroaggregated albumin) işaretli Tc 99 ile pulmoner perfüzyon sintigramları yapıldı ve % 65 pulmoner perfüzyon kaybı saptandı. Postoperatif olarak 10 hastaya yapılan sintigramlarda perfüzyon defektinin ortalama 3. ayda % 4’ü altına düştüğünü saptadık. Ortalama hospitalizasyon süresi 10 gündü.
Viewed : 10288
Downloaded : 2398