ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tip II Diyabetiklerde Koroner Bypass’ın Kalbin Diyastolik ve Sistolik Parametreleri Üzerine Etkisi
Abdi SAĞCAN,Şekip Kazım ÇELİK, Mucettin ŞEN, Serdar PAYZIN, Suat BUKET, Hakan KÜLTÜRSAY
Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi
Amaç: Diyabetik olgularda koroner hastalığı olmaksızın sol ventikülde sistolik ve diyastolik fonksiyon bozukluğu gelişebilmektedir. Bu çalışmada koroner arter hastalığı tanısı almış tip II diyabetik ve non-diyabetik olgularda koroner bypassın sol ventrikülün diyastolik ve sistolik parametreleri üzerine etkileri araştırıldı ve karşılaştırıldı.

Materyal ve Metod: Çalışmaya aralarında cinsiyet, yaş, ameliyat öncesi ve sonrası kullandığı ilaç ve revaskülerize edilen damar sayıları arasında fark bulunmayan 28 tip II diyabetik ve 37 non-diyabetik olgu dahil edildi. Olgulara koroner bypass öncesi ve cerrahiden 8 hafta sonra renkli Doppler ekokardiyografik inceleme yapılarak apikal 4 boşluk görüntülerinden transmitral akım yazdırıldı. Sırasıyla erken diyastolik doluş sinyali (E), atriyal kontraksiyon sinyali (A), E/A oranı, deselerasyon zamanı, izovolümetrik relaksasyon zamanı hesaplandı. Ayrıca sol ventrikül volümleri ve ejeksiyon fraksiyon değerleri belirlendi.

Bulgular: Cerrahi sonrası her iki grubun diyastolik ve sistolik parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı. Gruplar arası karşılaştırmada diyabetiklerde diyastolik, non-diyabetiklerde ise sistolik fonksiyonların daha anlamlı iyileştiği görüldü.

Sonuç: Tip II diyabetik olgularda iyileşen erken dönem diyastolik fonksiyonların bu hastalarda geç dönem sistolik fonksiyonlara ve prognoza etkilerinin araştırılması gerektiği düşünüldü.

Keywords : Koroner bypass, diyabet, diyastolik fonksiyon
Viewed : 20734
Downloaded : 2408