ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Hastalığı ve Helicobacter pylori
İslam KAKLIKKAYA, *Neşe KAKLIKKAYA, *Kıvanç ÇUBUKÇU, **Bingür SÖNMEZ, **Bekir KOCAZEYBEK
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Trabzon

*Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon

**Florance Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Amaç: Aterosklerozun patogenezinde kronik infeksiyonların potansiyel bir rolünün olabileceğine dair bazı deliller mevcuttur. Ancak Helicobacter pylori infeksiyonu ile aterosklerotik koroner arter hastalığı (KAH) arasındaki ilişki tartışmalıdır. Çalışmamızda Helicobacter pylori seropozitivitesi ile KAH arasındaki bağlantı olup olmadığı araştırıldı.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada KAH tanısı konan ve koroner arter bypass greft (KABG) ameliyatı yapılan 38 hastanın operasyondan bir gün önce alınan serum örneklerinde, in-house ELISA yöntemi ile anti-Helicobacter pylori IgG antikor varlığı araştırıldı. Kontrol grubu olarak 38 sağlıklı kişiden alınan serum örnekleri kullanıldı.

Bulgular: Hastaların 29’unda (%76.31), kontrol grubunun 26’sında (%68.42) anti-Helicobacter pylori IgG antikorları tespit edildi. Koroner arter hastalığı bulunan grupta ve kontrol grubunda elde edilen sonuçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Bu sonuçlar Helicobacter pylori infeksiyonunun KAH oluşumunda majör bir risk faktörü olduğu hipotezini desteklememektedir.

Keywords : Helicobacter pylori, koroner arter hastalığı
Viewed : 13209
Downloaded : 2514