ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
EKSTEMİTE ARTERLERİNİN PSÖDOANEVRİZMALARI VE TEDAVİSİ
Kaan KIRALİ, Mustafa GÜLER,Denyan MANSUROĞLU, Suat Nail ÖMEROĞLU,
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
Amaç:

Son yıllarda tanı veya tedavi amacıyla invaziv girişim yapan merkez sayısının artmış olmasına bağlı olarak, ekstremite arter psödoanevrizmaları çoğunlukla iyatrojenik veya travmatik olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektif olarak cerrahi onarımın düşük risk ile yapılabilmesine karşın, onarım uygulanmadığı takdirde hasta rüptür veya emboli tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Materyal ve Metot:

1985 ile Ekim 2000 yılları arasında 15 hasta alt veya üst ekstremite arter psödoanevrizması nedeniyle ameliyat edilmiştir. Hastaların 11 tanesi (%70.34) erkek ve 4 tanesi (%29.66) kadın olup yaş ortalaması 50.2 ± 9.4 (25-75) yıl idi. Superfisial femoral arter %53.3 ile en çok tutulan arterdi. 3 hastada (%20) brakial, 2 hastada (%13.3) radial ve birer hastada (%6.6) popliteal ve tibial arter tutulumu vardı. En önemli (%60) etiyolojik faktör kardiyak kateterizasyon amacıyla kateter uygulaması idi. Cerrahi onarım olarak 9 hastada (%60) psödoanevrizma kesesi açılıp rezeke edildikten ve hematom boşaltıldıktan sonra kateter giriş yeri primer onarıldı. Geri kalan hastalarda arteriyel devamlılık greft interpozisyonu ile sağlandı.

Bulgular:

Erken ve geç dönem mortalite ve morbiditeye rastlanılmadı; hasta takiplerinde iskemik değişiklik görülmedi.

Sonuç:

Elektif cerrahi onarımın basit olması bu komplikasyonun tedavisini kolaylaştırmaktadır. Greft interpozisyonu gereken durumlarda ise safen ven greftin yapay greftlere nazaran enfeksiyona daha dirençli olması tercih sebebidir.

Keywords : Psödoanevrizma, ekstremite, arter femoral, popliteal, radial,Pseudoaneurysm, extremity, artery femoral, popliteal, tibial
Viewed : 31593
Downloaded : 4749