ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Femoral Arterin Lateral Sirkumfleks Dalının Potansiyel Bir Arteriyel Greft Olarak Morfometrik Özellikleri
Nilgün ULUSOY BOZBUĞA, Kaan KIRALİ, Mustafa GÜLER, Vedat ERENTUĞ, Serpil GEZER TAŞ, Arzu ANTAL, Esat AKINCI, Cevat YAKUT, *Bengi YAYMACI, **Kayahan ŞAHİNOĞLU
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul

* Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

** İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Arteriyel greftlerin uzun dönem sonuçlarının safen ven greftlere kıyasla tartışılmaz üstünlükleri nedeniyle, tam arteriyel revaskülarizasyon büyük önem taşımaktadır. Tam arteriyel revaskülarizasyon için konvansiyonel arteriyel greftlerin kısıtlı sayıda olması, yeni alternatif arteriyel greft arayışlarına yol açmaktadır. Bu amaçla femoral arterin lateral sirkumfleks arter desandan dalının (LSFA-d) arteriyel greft olma potansiyeli anjiyografik olarak araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: İskemik kalp hastalığı tanısı için koroner anjiyografi indikasyonu alan ve klinik olarak periferik arter tutulumu saptanmayan hastalar arasından seçilen 20 hastaya bilateral femoral arteriyografi ile morfometrik inceleme yapılmıştır. Lateral sirkumfleks femoral arter desandan dalının aterosklerotik tutulumu araştırılmış, internal proksimal ve distal çapı, uzunluğu, kollaterallerinin sayısı ve distal anastomozları radyolojik olarak ölçülmüştür.

Bulgular: Morfometrik ölçümlerde ortalama proksimal çap 3.1 ± 0.4 mm, distal çap 2.7 ± 0.2 mm, uzunluk 20.7 ± 1.6 cm, ortalama kollateral sayısı 3.4 ± 0.1 olarak bulunmuştur. Bir olguda (%5) anlamlı ateroskleroz, iki olguda da (%10) plak formasyonu saptanmıştır.

Sonuç: İncelenen arteriyografi sayısı kısıtlı olmakla birlikte, LSFA-d serbest arteriyel greft olarak miyokard revaskülarizasyonunda kullanıma uygun olabileceğini düşündürmektedir. Femoral arterin lateral sirkumfleks arterin desandan dalının revaskülarizasyonda kullanımının değerlendirilmesi için, geniş kapsamlı klinik çalışmalara ve uzun dönem sonuçlarına ihtiyaç vardır.

Keywords : Lateral sirkumfleks femoral arter, arteriyel greft, revaskülarizasyon
Viewed : 12804
Downloaded : 3343