ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer Mediastinal Kitleler: 64 Olgunun Analizi
Alpay SARPER, Sedat GÜRKÖK, Bayram Ali ÖZUSLU, Onur GENÇ, Kunter BALKANLIı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Primer mediastinal kitlelerin histopatolojik yapıları çok değişik olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı primer mediastinal kitleli hastalara uygulanan cerrahi tedavinin sonuçlarını irdelemektedir.

Materyal ve Metod: Primer mediastinal kitle tanısı alan ve 1990–1998 yılları arasında cerrahi olarak tedavi edilen 64 olgu bu çalışmanın kapsamı içerisine alındı. Ellisi erkek, 14’ü kadındı. Hastaların yaşları 17–76 arasında değişiyordu. Öksürük (%32.8), göğüs ağrısı (%31.2), dispne (%29.6) en sık görülen semptomlardı. Olgularımızın 17’si (%27) asemptomatikti. Otuz dört (%53.1) hastada ön, 13 (%20.3) orta ve 17 (%26.5) hastada arka mediastinal yerleşimli kitle saptandı.

Bulgular: Olguların 40’ı (%62.5) benign, 24’ü (%37.5) maligndi. En sık görülen patoloji timik lezyonlar (%25) idi. Cerrahi mortalite oranı %3.1 di. Benign lezyonlarda mortalite yok iken, malign kitlelerde 2 olgu kaybedildi.

Sonuç: Sonuç olarak mediastinal kitlelerin çoğu benign olmasına karşın malign lezyonlar gibi incelenmelidir. Erken cerrahi yaklaşım ve komplet rezeksiyon, gerekirse de adjuvant tedavi mediastinal lezyonlarda uygulanması gereken tedavi prensibidir.

Keywords : Mediasten, neoplazmlar, kistler
Viewed : 11852
Downloaded : 2440